eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poraj › Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń - gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice - gmina Olsztyn Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj



Ogłoszenie z dnia 2023-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń - gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice – gmina Olsztyn
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PORAJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jasna 21

1.5.2.) Miejscowość: Poraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugporaj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugporaj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń - gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice – gmina Olsztyn
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-102682b6-ab86-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039161/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń – gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice – gmina Olsztyn. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poraj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poraj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem „Platformy Zakupowej”, korzystając z przycisku „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie
dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: : Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń-gmina Poraj do granicy miejscowości
Biskupice -gm. Olsztyn w formule zaprojektuj i wybuduj.
5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ogólnych, wymagań dokumentacji projektowej i
wymagań wykonawstwa zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ
Zakres robót obejmuje:
1.Początek drogi określono w punkcie 0 zlokalizowanym w granicy gminy Olsztyn i Gminy Poraj, a koniec na styku z drogą
powiatową 1010S( ul. Częstochowska)
2. Długość odcina 990 m w tym:
1. droga gruntowa – 570 m i o szer. 3 m
2. droga z asfaltobetonu- 420 m i o szer. 7,9 m
3.Przygotowanie dokumentacji
4.Budowa drogi
5.Budowa ścieżki rowerowej
6.Odwodnienie-rowy, wpusty, przepusty
7.Budowa chodnika
8.Budowa parkingów
9.Roboty porządkowe –porządkowanie przyległego terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie
co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie , rozbudowie remoncie drogi o wartości nie mniejszej
niż 800 000,00 złotych brutto.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 10.1.4.1, jeżeli przedstawi
wykaz wykonanych robót tj. minimum 1 robotę w zakresie budowy, przebudowy rozbudowy , remontu drogi z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającymi, że roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej
umowy/kontraktu/zlecenia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ).
10.1.4.2.Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji
zamówienia, spełniające następujące wymagania:
na etapie projektowania (wykonanie dokumentacji projektowej):
10.1.4.1.1. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę projektanta dokumentacji projektowej branży drogowej –
koordynatora zespołu projektowego, legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.-Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
na etapie realizacji robót budowlanych
10.1.4.2.2.Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy branży
drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń,w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (oznaczony dniem i godziną) i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gminy Poraj w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym
w Myszkowie Nr. rachunku: 59 8279 0000 0130 5920 2001 0003 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: GK.271.7.2022”
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie.
23.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr .7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poraj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.