eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poraj › Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń - gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice - gmina Olsztyn Wykonanie w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń - gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice – gmina Olsztyn
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PORAJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jasna 21

1.5.2.) Miejscowość: Poraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugporaj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugporaj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/poraj

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń - gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice – gmina Olsztyn
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-102682b6-ab86-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039161/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń – gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice – gmina Olsztyn. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092171

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: : Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń-gmina Poraj do granicy miejscowości
Biskupice -gm. Olsztyn w formule zaprojektuj i wybuduj.
5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ogólnych, wymagań dokumentacji projektowej i
wymagań wykonawstwa zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ
Zakres robót obejmuje:
1.Początek drogi określono w punkcie 0 zlokalizowanym w granicy gminy Olsztyn i Gminy Poraj, a koniec na styku z drogą
powiatową 1010S( ul. Częstochowska)
2. Długość odcina 990 m w tym:
1. droga gruntowa – 570 m i o szer. 3 m
2. droga z asfaltobetonu- 420 m i o szer. 7,9 m
3.Przygotowanie dokumentacji
4.Budowa drogi
5.Budowa ścieżki rowerowej
6.Odwodnienie-rowy, wpusty, przepusty
7.Budowa chodnika
8.Budowa parkingów
9.Roboty porządkowe –porządkowanie przyległego terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3479000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. LARIX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3479000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.