eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób WewnętrznychOgłoszenie z dnia 2023-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511398725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Jagiełły 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89/646-06-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-641c9ba0-9b62-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-641c9ba0-9b62-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052514

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSA.ZP.3321.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 83777,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – wózek kąpielowo-transportowy – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ 1 zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33193000-9 - Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

4.5.5.) Wartość części: 14375,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – krzesło prysznicowo-toaletowe - 1 szt,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ 2 zamówieni znajduje się w załączniku nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33193000-9 - Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

4.5.5.) Wartość części: 23028,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 – łóżko o zwiększonym udźwigu – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ 3 zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.5.5.) Wartość części: 53075,47 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16330,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16330,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16330,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KLAROMED Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8222344164

7.3.3) Ulica: UL. Jana III Sobieskiego 123

7.3.4) Miejscowość: Sulejówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-070

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16330,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27764,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27764,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27764,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARJOHUNTLEIGH POLSAK Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792281537

7.3.3) Ulica: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2

7.3.4) Miejscowość: Komorniki

7.3.5) Kod pocztowy: 62-052

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27764,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-20

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45630,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STIEGELMEYER Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 875-000-30-01

7.3.3) Ulica: Grubno 63

7.3.4) Miejscowość: Stolno

7.3.5) Kod pocztowy: 86-212

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45630,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-20

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.