eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Usługi realizacji doradztwa ecoKompe. dla uczniów w ramach projektu "EcoCentrum Kompete" cz. I-IX oraz usł. real. doradz. komp. dla uczniów w ramach projektu "Centrum Kompetencji.." cz. X-XII"Ogłoszenie z dnia 2022-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługi realizacji doradztwa ecoKompe. dla uczniów w ramach projektu „EcoCentrum Kompete” cz. I-IX oraz usł. real. doradz. komp. dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji..” cz. X-XII”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050503972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-441

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856537700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundacja@bfkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bfkk/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi realizacji doradztwa ecoKompe. dla uczniów w ramach projektu „EcoCentrum Kompete” cz. I-IX oraz usł. real. doradz. komp. dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji..” cz. X-XII”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-566d6e4d-78a2-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024485/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego..."

1.3.3 Usługi doradztwa ecokompetencji dla uczniów w projeckie "EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji ..."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” ; „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024500/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/DOR/ECK/CKBOF/RPOWP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 126800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I: Realizacja 160 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 16000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Realizacja 200 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Realizacja 40 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15 - 703 Białystok

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 4000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Część IV: Realizacja 200 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1 15-029 Białystok,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Część V: Realizacja 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 8000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI: Realizacja 160 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 16000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7. Część VII: Realizacja 50 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII: Realizacja 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących ¡ Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 8000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX: Realizacja 30 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 18-100 Łapy

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja 180 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok,

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 9380,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja 160 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 13400,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja 60 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15 - 703 Białystok

4.5.3.) Główny kod CPV: 79634000-7 - Usługi kierowania karierą

4.5.5.) Wartość części: 4020,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum ZSR- Emilia Januszewska, Agnieszka Haponik, Ganieszka Gobiec

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Haponik, Ganieszka Gobiec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 82053114446

7.3.3) Ulica: ul. Tatarakowa 5

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-697

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Doradztwo zawodowe - Ekonomik - Ewa Górska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Iwona Saniukowicz, Aneta Nartowicz, Ewa Beata Kosińska, Alina Palczewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 65020114128

7.3.3) Ulica: Depowa 15

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-381

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sebastian LAch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 78030514691

7.3.3) Ulica: Warszawska 76/79

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-078

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum ZSB-G Małgorzata Sutuła

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Małgorzata Wilczewska, Stanisława Krawczuk, Urszula Malczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 63061907935

7.3.3) Ulica: Kiejstuta 23

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-133

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Arciszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 78031504048

7.3.3) Ulica: Sybiraków

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-204

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jolanta Leszczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431856808

7.3.3) Ulica: Marcina

7.3.4) Miejscowość: Zaścianki

7.3.5) Kod pocztowy: 15-521

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU – cz. VII
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. z późn. zm.) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o unieważnieniu VII części w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Usługi realizacji doradztwa ecoKompetencji dla uczniów w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF…” cz. I-IX oraz usługi realizacji doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF…” cz. X-XII”.
Uzasadnienie prawne – cz. VII
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne
Cz. VII – W zakresie części VII – w postępowaniu na usługi ogłoszonego w BZP pod nr: 2022/BZP 00024500/01 w dniu 18.01.2022r., do upływu terminu składania ofert, tj do dnia 03.02.2022r., do godz. 9:00, wpłynęła jedna oferta:
1. Konsorcjum ZSZ Nr 5 – Marta Szołpińska, Halina Busłowska, ul. Św. Andrzeja Boboli 88/19, 15-649 Białystok, wartość brutto: 5000,00 zł –oferta nr 7
Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie cz. VII, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wobec tego, że jedyna oferta złożona w postępowaniu na cz. VII, podlega odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH I/LUB OFERTACH ODRZUCONYCH – cz. I
Oferta nr 6
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: Konsorcjum ZSZ Nr 5 – Marta Szołpińska, Halina Busłowska, ul. Św. Andrzeja Boboli 88/19, 15-649 Białystok, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Zamawiający w rozdziale III pkt 2 ppkt2b) wskazał, że do oferty “należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty, w tym wymagane w SWZ oświadczenia, zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy), dowód wniesienia wadium, dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).”. Jak również w rozdziale II pkt 9 ppkt1.6j) SWZ Zamawiający wskazał w wymaganiach iż do oferty należy dołączyć również Informacje o zawodzie- jako integralną cześć oferty.
W tym przypadku Informacja o zawodzie to treść oferty. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wypracowało jednolity pogląd, że przez pojęcie treści oferty należy rozumieć zobowiązanie wykonawcy do spełnienia wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 10 listopada 2010 r., KIO 2345/11). W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zamówienia. „Treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy dotyczące przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, składane wraz z formularzem ofertowym.
Wykonawca Konsorcjum ZSZ Nr 5 – Marta Szołpińska, Halina Busłowska, ul. Św. Andrzeja Boboli 88/19, 15-649 Białystok – złożył ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 wraz z innymi załącznikami wymaganymi w SWZ oprócz Informacji o zawodzie. .. więcej informacji na stronie prowadzonego postępowania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Targońska, Janewicz - Katarzyna Janewicz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Anna Targońska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 84071517308

7.3.3) Ulica: Żwirowa

7.3.4) Miejscowość: Klepacze

7.3.5) Kod pocztowy: 15-635

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Monika Chorko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 73080211024

7.3.3) Ulica: Lawendowa

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-642

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9380,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9380,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum ZSR - Emilia Januszewska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Haponik, Agnieszka Gobiec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 82053114446

7.3.3) Ulica: Tatarakowa

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-697

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9380,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Doradztwo zawodowe - Ekonomik - Ewa Górska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Iwona Saniukowicz, Aneta Nartowicz, Ewa Beata Kosińska, Alina Palczewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 65020114128

7.3.3) Ulica: Depowa

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-381

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4020,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sebastian Lach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 78030514691

7.3.3) Ulica: Warszawska

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-078

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.