eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Remont pomieszczeń toalet w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7Ogłoszenie z dnia 2023-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń toalet w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8194710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30fa4134-9d43-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń toalet w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30fa4134-9d43-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042222/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont pomieszczenia toalet w budynku przy ul. Wolności 7

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058992

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-II.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 327301,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń toalet w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona prace budowlane objęte niniejszą Umową w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonawstwa, w tym zgodnie min. z:
1) przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.);
2) przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);
3) wszystkimi przepisami i normami mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością;
4) współczesną wiedzą techniczną oraz w sposób zapewniający właściwą jakość tych prac.
3. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń
4. Szczegółowy zakres robót składających się na przedmiot zamówienia określają następujące załączniki do SWZ:
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt branża budowlana-sanitarna;
3) Załącznik nr 7 do SWZ – Przedmiar robót branża budowlana-sanitarna;
4) Załącznik nr 8 do SWZ – Specyfikacja techniczna branża budowlana;
5) Załącznik nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna branża sanitarna;
6) Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt branża elektryczna;
7) Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót branża elektryczna;
8) Załącznik nr 12 do SWZ – Specyfikacja techniczna branża elektryczna.
5. Centralny Zamawiający/Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022.1710 t. j.; zwana dalej: PZP) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń toalet w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7” zostało w dniu 10 lutego 2023 r., unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp., gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć tej kwoty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 388700,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.