eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina - Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSPOgłoszenie z dnia 2022-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614778194

1.5.8.) Numer faksu: 614778855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-237aaf18-a5bc-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00088844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałami IX, XII i XIII SWZ oraz na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek OSP w Witkowie, Skorzęcinie, Ruchocinku i Gorzykowie z terenu Gminy i Miasta Witkowo:
1) namiot pneumatyczny – 1 szt.
2) kamera termowizyjna z ładowarką – 1 szt.
3) motopompa pływająca z osprzętem dodatkowym – 1 szt.
4) motopompa szlamowa z osprzętem dodatkowym – 1 szt.
5) rozpieracz kolumnowy – 1 szt.
6) kompresor do napełniania butli – 1 szt.
7) 2-częściowe ubrania specjalne wg normy PN-EN469 (rozmiary do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia) – 4 kpl
8) 3-częściowe tzw. Ubrania koszarowe ze wzmocnieniem Rip-Stop (rozmiary do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia) – 4 kpl
9) przyczepka dwuosiowa DMC 750 – 1 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy – Specyfikacja techniczna sprzętu.
3. Uwaga
1) Rok produkcji sprzętu ratowniczego to 2021 lub nowsze.
2) Paliwem dopuszczalnym dla zaproponowanego sprzętu jest benzyna (jeżeli dotyczy).
3) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe,
w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy przedstawić na żądanie zamawiającego oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333200-8 - Kamery wideo

34144213-4 - Motopompy

34223300-9 - Przyczepy

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

39715300-0 - Sprzęt hydrauliczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wykonawca złoży następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) karty katalogowe/materiałowe/techniczne lub innego rodzaju dokumenty, z których wynikają parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (należy złożyć tego rodzaju dokument/y do wszystkich pozycji zamówienia określonych w ww. załączniku).
2) certyfikat CNBOP dla:
a) węży tłocznych typu W-1100-20-ŁA
b) motopompy szlamowej,
c) węży ssawnych PVC typu B-110-2500-Ł
d) 2-częściowego ubrania specjalnego wg normy PN-EN469.
3) dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 811 oraz normą PN-EN 62262:2003 – dla namiotu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) karty katalogowe/materiałowe/techniczne lub innego rodzaju dokumenty, z których wynikają parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (należy złożyć tego rodzaju dokument/y do wszystkich pozycji zamówienia określonych w ww. załączniku).
2) certyfikat CNBOP dla:
a) węży tłocznych typu W-1100-20-ŁA
b) motopompy szlamowej,
c) węży ssawnych PVC typu B-110-2500-Ł
d) 2-częściowego ubrania specjalnego wg normy PN-EN469.
3) dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 811 oraz normą PN-EN 62262:2003 – dla namiotu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia – jeżeli dotyczy.
4) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale V SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
3) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:
1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki we wskazaniu miejsca realizacji umowy Wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczność miała lub będzie mogła mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy, o ilość dni zwłoki, wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
b) z powodu zmian w przepisach prawnych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje się do przedmiotu umowy, w tym zmian przepisów prawa UE, co spowoduje konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów.
c) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć całości zamówienia w przewidzianym umową terminie, Zamawiający może dopuścić dostawę częściową, a brakujący sprzęt dostarczyć w terminie uzgodnionym przez strony umowy. W takim wypadku dopuszcza się wystawienie faktury częściowej.
d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym w umowie terminie
o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,
e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich,
f) zmiany terminu z powodu sytuacji, które zostały opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2) Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w SWZ, spowodowanego:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, złożonej ofercie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
d) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów,
e) w sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, wpływającej np. na brak możliwości dostawy przedmiotu umowy w określonym terminie, braku możliwości przeprowadzenia przez wykonawcę szkoleń w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,
f) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SWZ,
g) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
h) zmiana sposobu wykonania umowy może dotyczyć sytuacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
i) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością wykonania dostawy.
k) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. Zmiana zakresu umowy może się wiązać ze zmianą wysokości wynagrodzenia. Zmiana zakresu umowy nie powinna przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto.
4) Poprawienia omyłek w treści umowy.
5) Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.
2. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
CIĄG DALSZY W SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.