eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Potoczek › Budowa budynku dydaktyczno-socjalnegoOgłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088223 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43

1.5.2.) Miejscowość: Potoczek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-313

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 158740268

1.5.8.) Numer faksu: 158740268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrpotoczek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckrpotoczek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-971ee1fb-c8f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008667/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku dydaktyczno -socjalnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zsckrpotoczek.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie:
1) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, gdzie po wyborze formularza system miniPortal przekieruje wykonawcę na stronę ePUAP lub
2) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego bezpośrednio na stronie ePUAP pod adresem ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU (/ZSCKRwPotoczku/SkrytkaESP) lub
3) za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@zsckrpotoczek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP, poza dostępem do formularza „Formularz do komunikacji”, ma również dostęp do formularza „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
3. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu oraz ID postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-971ee1fb-c8f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania ocds-148610-971ee1fb-c8f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: kierownik.adm@zsckrpotoczek.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp, związanym z udziałem wykonawcy/podwykonawcy/ podmiotu na którego zasoby się powołuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określony został w przepisach ustawy Pzp. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
7. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmiana wyniku postępowania ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, o
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO
8. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: budowa budynku dydaktyczno-socjalnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
Wykonanie pełnego zakresu robót ziemnych i konstrukcji budynku dydaktyczno – warsztatowego w zakresie:
a) konstrukcja podziemia (fundamenty, ściany, belki, słupy, nadproża itp.)
b) izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe poziome i pionowe oraz izolacje termiczne fundamentów,
c) strop poziomu 0,
d) konstrukcja parteru (ściany, belki, słupy, nadproża itp.)
e) konstrukcja szybu windowego ( całość)
f) ściana oporowa (całość)
g) schody komunikacyjne żelbetowe (całość)
h) ściany murowane z trzpieniami żelbetowymi (podziemie i parter)
e) strop nad parterem (zakończenie robót I etapu)
f) zabezpieczenie konstrukcji budynku (np. przykrycie matami lub folią).
Prace objęte etapem I przewidziano do wykonania pełnego stropu nad parterem.
Po zakończeniu prac etapu I należy zabezpieczyć wykonaną konstrukcję, w sposób zapewniający ochronę wykonanych elementów, aż do momentu wznowienia prac objętych kolejnym etapem przetargu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający na podstawie art 214 ust 1 pkt 7 ustawy PZP przewiduje udzielenie zamówień w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy budynku oraz robot przy budowie łącznika między budowanym obiektem a obiektem hali sportowej, w wielkości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie; - cena 60%, okres udzielonej gwarancji rękojmi na przedmiot umowy - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- zdolności technicznej lub zawodowej: Na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć:
– a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót, których przedmiotem są roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji o wartości co najmniej 600 000,00 zł każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty;
b) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi posiadające:
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz posiadające, co najmniej rocznej praktyki zawodowej

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) przy ocenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców,
2) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, tj. informacji (Załącznik nr 4 do SWZ):
– a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót, których przedmiotem są roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji o wartości co najmniej 600 000,00 zł każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty;
b) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi posiadające:
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz posiadające, co najmniej rocznej praktyki zawodowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 18.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Narodowy Bank Polski Nr konta 60 1010 1339 0004 8813 9800 0000 o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Gwarancjach bankowych
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310, 836, 1572 z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia , w postaci elektronicznej
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
2) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy.
3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,
4) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Organ Prowadzący bądź zmianą ustawy budżetowej bądź też zmianą planu finansowego Zamawiającego,
5) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy,
6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:
- konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
- gdy wystąpią okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
- gdy wystąpią okoliczności wynikające z działania siły wyższej związane z działaniami sił przyrody, uniemożliwiające prawidłowe technologicznie wykonanie prac stanowiących przedmiotu umowy,
-gdy wystąpi konieczność przeprowadzenia zamówień dodatkowych lub zamiennych wpływających na dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, szczególnie w następstwie okoliczności, których w normalnych warunkach Zamawiający nie mógł przewidzieć,
-w przypadku opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia,
- zmiany stawki VAT zgodnie ze zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl. System miniportal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.