eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlinOgłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000236725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzemiętowo 17 lok.2

1.5.2.) Miejscowość: Sicienko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 0523815024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@capowbyd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://capowbyd.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57275180-9639-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046950

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CAPOW.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 154804,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511210-8 - Mleko UHT

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15551300-8 - Jogurt

15540000-5 - Produkty serowarskie

15542100-0 - Ser twarogowy

4.5.5.) Wartość części: 50549,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 5602,35 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15872400-5 - Sól

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15612100-2 - Mąka pszenna

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15831200-4 - Cukier biały

15851100-9 - Makaron niegotowany

24911000-3 - Żelatyny

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

15871230-5 - Ketchup

15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

15871100-5 - Ocet i substytuty octu

15871273-8 - Majonez

15332410-1 - Owoce suszone

4.5.5.) Wartość części: 48437,18 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221410-3 - Kapusta

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221420-6 - Kalafior

03221270-9 - Ogórki

03221300-9 - Warzywa liściaste

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 7213,05 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15981400-2 - Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych

4.5.5.) Wartość części: 4232,80 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.5.5.) Wartość części: 10592,85 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

4.5.5.) Wartość części: 1049,60 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają formularze cenowe/przedmiot zamówienia stanowiące Załączniki nr od 1-1 do 1-8 SWZ. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia z podziałem na 8 części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112130-6 - Kurczęta

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 27127,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wpłynęło po jednej ofercie złożone przez tego samego Wykonawcę.

W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty.
Oferta nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wpłynęło po jednej ofercie złożone przez tego samego Wykonawcę.

W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty.
Oferta nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wpłynęło po jednej ofercie złożone przez tego samego Wykonawcę.

W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty.
Oferta nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 20 stycznia 2023 roku Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na „Dostawę artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin” (ID 715108).

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. Ofertę w zakresie części nr 4 złożył jeden Wykonawca.
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 7 214,82 brutto. Zaoferowana cena w złożonej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie ma możliwości zmiany limitu przeznaczonego na sfinansowanie niniejszego zamówienia w części nr 4.


Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wpłynęło po jednej ofercie złożone przez tego samego Wykonawcę.

W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty.
Oferta nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wpłynęło po jednej ofercie złożone przez tego samego Wykonawcę.

W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty.
Oferta nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wpłynęło po jednej ofercie złożone przez tego samego Wykonawcę.

W toku badania ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty.
Oferta nr 1 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 20 stycznia 2023 roku Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na „Dostawę artykułów spożywczych oraz mięsa i wędlin” (ID 715108)

Dnia 02 lutego 2023 roku dokonano czynności otwarcia ofert. W zakresie części nr 8 nie wpłynęła żadna oferta.
Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak złożonych ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono (…) żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.