eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołowsko › "Wykonanie drenażu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian budynku Dom Wczasów Dziecięcych "Odrodzenie" w Sokołowsku"Ogłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087849 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie drenażu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian budynku Dom Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890314440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa, 3

1.5.2.) Miejscowość: Sokołowsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-351

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie drenażu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian budynku Dom Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9812bbec-a5ff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku” Nr Projektu RPDS.09.03.00-02-0005/20

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039867/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/17/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 293403,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na wykonaniu drenażu opaskowego wraz z przyłączem do cieku wodnego wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej dla obiektu Domu Wczasów Dziecięcych „ODRODZENIE” w Sokołowsku, zgodnie z poniższą dokumentacją:
1) Drenaż opaskowy wraz z przyłączem do cieku wodnego dla obiektu Domu Wczasów
Dziecięcych ODRODZENIE w Sokołowsku:
a) PB – Drenaż opaskowy wraz z przyłączem do cieku dla obiektu Domu Wczasowego ODRODZENIE przy ul. Głównej 58-351 Sokołowsko działka 97/10, 107, 25/2, 50 obręb 0007 Sokołowsko
b) Operat wodno prawny
c) Decyzja Starosty Wałbrzyskiego ZAB.6743.355.2020 z dnia 25.08.2020r. – obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w gruncie lokalizacji drenażu opaskowego wraz z przyłączem do cieku wodnego
d) Zaświadczenie ZAB.6743.355.2020 z dnia 25.08.2020r. dot. braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych
e) Przedmiar robót.

2) Izolacja pozioma i pionowa obiektu Domu Wczasów Dziecięcych ODRODZENIE
w Sokołowsku:
a) PB – Remont budynku Domu Wczasów Dziecięcych „ODRODZENIE”
w Sokołowsku, dz. 97/10 obręb 0007 Sokołowsko”,
b) Decyzja Starosty Wałbrzyskiego Nr 766/2020 z dnia 15.10.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
c) Decyzja Nr 1220/2020 z dnia 05.10.2020r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu,
d) Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43124100-9 - Drenaże

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 512123,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 512123,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 512123,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany MIAR-BUD Ryszard Miara

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 886-000-47-11

7.3.3) Ulica: Świdnicka 16

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-303

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 512123,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-10-29
2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.