eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług kurierskich dla Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałów zamiejscowych w 3 częściach.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług kurierskich dla Centrum Projektów Europejskich
i jego oddziałów zamiejscowych w 3 częściach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141681456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domaniewska 39a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cpe.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wsparcie w realizacji programów UE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług kurierskich dla Centrum Projektów Europejskich
i jego oddziałów zamiejscowych w 3 częściach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4fd10b0-a2d9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu PTFE 2021 – 2027, PT POWER 2014-2020, FERS 2021-2027, Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, Programu Interreg Południowy Bałtyk.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cpe.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cpe.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 3 3) Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, służącym złożeniu oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest Platforma dostępna pod adresem
https://cpe.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne
4) W postępowaniu zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://cpe.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy dla wykonawcy dostępna jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://cpe.ezamawiajacy.pl
5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie 6) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy:
1) pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00- 17.00);
2) pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
7) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
7.4. włączona obsługa JavaScript;
7.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8) Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w rozdziale IX i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.263.2.2023.BS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) W obrocie miejskim:
a) Dostarczenia przesyłek kurierskich adresatom w granicach administracyjnych tego samego miasta co ich nadawca, w ciągu 4 godzin od momentu zamówienia przesyłki od Zamawiającego, pod warunkiem jej zgłoszenia Wykonawcy do odbioru do godz. 12:00, w przeciwnym razie stosuje się zasady jak dla przesyłek krajowych. Ustalenia te dotyczą przesyłek miejskich doręczanych w trybie ekonomicznym.
b) Dostarczenia przesyłek kurierskich adresatom w granicach administracyjnych tego samego miasta co ich nadawca, w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia przesyłki od Zamawiającego, pod warunkiem jej zgłoszenia Wykonawcy do odbioru do godz. 13:00, w przeciwnym razie stosuje się zasady jak dla przesyłek krajowych. Ustalenia te dotyczą przesyłek miejskich doręczanych w trybie ekspres;
2) W obrocie podmiejskim (do 20 km od granicy administracyjnej m.st. Warszawa) doręczenie tego samego dnia w ciągu 5 godzin, pod warunkiem jej zgłoszenia Wykonawcy do odbioru do godz. 12:00, w przeciwnym razie stosuje się zasady jak dla przesyłek krajowych.
Zamówienie wykonania usługi kurierskiej zgłaszane będzie przez Zamawiającego drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie internetowej, drogą telefoniczną lub bezpośrednio w placówce operatora. Dowodem nadania przesyłki kurierskiej jest odcinek adresowy potwierdzony datą, godziną i podpisem pracownika Wykonawcy. Odbiór przesyłki przez pracownika Wykonawcy będzie następował najpóźniej do godziny 16:00 po uprzednim powiadomieniu z formularza na stronie internetowej Wykonawcy, telefonicznym, mailowym lub faksowym pracowników poszczególnych punktów odbioru przesyłek w danym dniu do godz. 12:00. W przypadku powiadomienia o odbiorze przesyłki po godzinie 12:00 Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru nie później niż do godziny 10:00 dnia następnego.
Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek z określonym terminem doręczenia innym niż w dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
1. Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 100.
Najwyższą liczbę punktów – 100 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa łączna cena brutto zamówienia
------------------------------------------ x 100 pkt = liczba punktów oferty
ocenianej
Łączna cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się w obrocie krajowym do:
a) Dostarczenie w następnym dniu roboczym od momentu odbioru przesyłki od Zamawiającego - tryb zwykły
b) Dostarczenia najpóźniej do godziny 9 w następnym dniu od nadania przesyłki,
c) Dostarczenia najpóźniej do godziny 12 w następnym dniu od nadania przesyłki;
4) W obrocie zagranicznym na terenie krajów UE i pozostałych krajów Europy.
Doręczenie w terminie 3 dni roboczych po dniu jej zgłoszenia Wykonawcy do odbioru. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu doręczenia spowodowane odprawą celną. Zamówienie wykonania usługi kurierskiej zgłaszane będzie przez Zamawiającego drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie internetowej, drogą telefoniczną lub bezpośrednio w placówce operatora. Dowodem nadania przesyłki kurierskiej jest odcinek adresowy potwierdzony datą, godziną i podpisem pracownika Wykonawcy
Odbiór przesyłki przez pracownika Wykonawcy będzie następował najpóźniej do godziny 16:00 po uprzednim powiadomieniu z formularza na stronie internetowej Wykonawcy, telefonicznym, mailowym lub faksowym pracowników poszczególnych punktów odbioru przesyłek w danym dniu do godz. 12:00. W przypadku powiadomienia o odbiorze przesyłki po godzinie 12:00 Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru nie później niż do godziny 10:00 dnia następnego
Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek z określonym terminem doręczenia innym niż w dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający w ramach prawa opcji może wydłużyć termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (Olsztyn) umowy stanowiącej zał. nr 3 do SWZ o kolejny okres maksymalnie 6 miesięcy liczonych od upływu okresu obowiązywania umowy w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ww. umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie przy czym minimalny okres wydłużenia w ramach prawa opcji wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Świadczenie usług w ramach prawa opcji odbywać się będzie na tych samych zasadach, jakie zostały określone w umowie dla zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca będzie zobligowany podjąć się realizacji usług w ramach prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia lub oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji w terminie nie późniejszym niż na 5 dni roboczych przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2 (w ramach zamówienia podstawowego), a w przypadku kilkukrotnego przedłużania terminu najmu w ramach prawa opcji każdorazowo na 5 dni przed upływem okresu określonego w ostatnim oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji. Każde oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zawierać będzie informację o okresie na jaki wydłużony zostanie okres realizacji umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednorazowo lub wielokrotnie składając kilka oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji, aż do całkowitego wyczerpania maksymalnego okresu, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Brak skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Szacunkowa wartość opcji nie przekroczy kwoty 10.263,01 zł brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
1. Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 100.
Najwyższą liczbę punktów – 100 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa łączna cena brutto zamówienia
------------------------------------------ x 100 pkt = liczba punktów oferty
ocenianej
Łączna cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się w obrocie zagranicznym do krajów poza obszarem UE do:
Doręczenie w terminie 5 dni roboczych po dniu jej zgłoszenia Wykonawcy do odbioru. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu doręczenia spowodowane odprawą celną.
Zamówienie wykonania usługi kurierskiej zgłaszane będzie przez Zamawiającego drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie internetowej, drogą telefoniczną lub bezpośrednio w placówce operatora. Dowodem nadania przesyłki kurierskiej jest odcinek adresowy potwierdzony datą, godziną i podpisem pracownika Wykonawcy
Odbiór przesyłki przez pracownika Wykonawcy będzie następował najpóźniej do godziny 16:00 po uprzednim powiadomieniu z formularza na stronie internetowej Wykonawcy, telefonicznym, mailowym lub faksowym pracowników poszczególnych punktów odbioru przesyłek w danym dniu do godz. 12:00. W przypadku powiadomienia o odbiorze przesyłki po godzinie 12:00 Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru nie później niż do godziny 10:00 dnia następnego
Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek z określonym terminem doręczenia innym niż w dni robocze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
1. Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 100.
Najwyższą liczbę punktów – 100 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa łączna cena brutto zamówienia
------------------------------------------ x 100 pkt = liczba punktów oferty
ocenianej
Łączna cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.2 SWZ musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione
warunki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.2 niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale XV SWZ , Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII pkt 7.2
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Szczegółowo opisane w rozdziale VII i XII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale VII punkt 1 podpunkt 1.2 SWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
1) przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, albo
2) wskazania danych umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych dokumentów i za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, albo
3) przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów o których mowa w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Zapisy stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku wykonawców występujących wspólnie konieczne jest złożenie
oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane wspólnie przez Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII ppkt 1.2 SWZ musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca spełniający warunek wykona usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII ppkt 1.2 SWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale XV i VII pkt 2 SWZ, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. 14. Do oferty należy dołączyć: Wstępne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 4 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofertę, oświadczenia zaleca się
sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ. Oferta oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP muszą być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) (......). Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców
(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób prezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Doprecyzowanie w rozdziale VII, IX i XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności zmiany przepisów krajowych lub unijnych dotyczących prawa przewozowego;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;
3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;
4) wystąpienia siły wyższej;
5) zmiany oznaczenia lub miejsca siedziby jednostek Zamawiającego wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
6) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), oferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że programy rabatowe będą korzystne dla Zamawiającego;
7) wydłużenia terminu wykonania umowy nie dłużej niż o 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania maksymalnej wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;
zakres zmiany: w przypadkach opisanych w pkt 1 – 7 zmianie może ulec termin realizacji umowy jednak nie dłużej niż o 3 miesiące (z zastrzeżeniem pkt 7, w którym termin może zostać wydłużony o 6 miesięcy), wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie przy czym zwiększenie nie więcej niż o 15%, zasady realizacji przedmiotu umowy w sposób niezmieniający ogólnego charakteru umowy.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zmiana osób wskazanych do kontaktu oznaczonych w § 1 ust. 8 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 1 oraz wystąpienie strony powołującej się na warunek z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany.
4. Działając na podstawie art. 436 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa zasady zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że zmiany określone w ust. 4 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegółowy zakres zmian w zał. nr 3 do SWZ w § 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://cpe.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY". Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział XII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7, ust. 1, pkt 1-5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. : 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 3, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza
oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.