eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustroń › Modernizacja Parku za PrażakówkąOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Parku za Prażakówką

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ustroń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338579300

1.5.8.) Numer faksu: +48338579330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ustron.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ustron.bip.info.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Parku za Prażakówką

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30b6ab75-8291-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513383

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205616,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu miasteczka ruchu dla dzieci przy ul. Daszyńskiego za Miejskim Domem Kultury Prażakówka w Ustroniu na terenie działek o nr.: 114/1, 116/1 i 118 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Parku za Prażakówką.
Projekt ten współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zakup, dostawę i montaż koszy betonowych na odpady,
2) zakup, dostawę i montaż ławek parkowych wykonanych z poużytkowego polietylenu i polipropylenu wraz z zakotwieniem ich do fundamentu,
3) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami pod elementami małej architektury,
4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na pełnej podbudowie wraz z obrzeżami,
5) zakup, dostawę i montaż oznakowania miasteczka ruchu,
6) wykonanie linii segregacyjnych farbą chlorokauczukową,
7) załadunek, wywóz i utylizację nadmiaru ziemi,
8) wykonanie trawników dywanowych w obrębie projektowanej inwestycji,
9) zakup, dostawę i montaż tablicy regulaminowej wraz z kodami QR.
Po zakończeniu realizacji inwestycji tereny zielone należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez ponowne ukształtowanie terenu i obsianie trawą.
Wszelkie prace należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca szczegółowe zapoznanie się z zakresem i charakterem robót. Zaplecze budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Po zakończeniu robót budowlanych należy sporządzić dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odpady wytworzone w wyniku prowadzonych prac należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.), co należy potwierdzić w bazie BDO poprzez przekazanie Zamawiającemu wydrukowanych kart przekazania odpadów.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233140-2 - Roboty drogowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194498,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 468755,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194498,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5482186298

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 25a

7.3.4) Miejscowość: Kończyce Małe

7.3.5) Kod pocztowy: 43-410

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194498,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.