eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r. - rejon I, II, III, IV, VIOgłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r. – rejon I, II, III, IV, VI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r. – rejon I, II, III, IV, VI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e91f1699-81d1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020310/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 r. – rejon I, II, III, IV, VI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00511098

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W przypadku ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o. spełnione zostały łącznie wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące udzielenie zamówienia. Zamawiający sprawuje kontrolę nad spółką odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez zamawiającego sprawującego kontrolę w zakresie usług komunalnych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Szczytno: utrzymania dróg gminnych, przepustów, mostów, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obsługi lokali komunalnych, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, zarządzania cmentarzami, wyłapywania bezdomnych zwierząt, utrzymania przystanków autobusowych. Gmina Szczytno sprawuje pełną kontrolę nad Spółką w całym okresie jej funkcjonowania. Gmina Szczytno posiada 100% udziału spółki.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.40.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2023 roku – rejon I, II, III, IV, VI" polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Szczytno w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżenie i likwidację śliskości i gołoledzi na drogach. Wykonanie usługi miało będzie na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.
Usługa obejmuje wykonanie:
1. Prac polegających na odśnieżeniu dróg stanowiących własność gminy Szczytno,
2. Prac polegających na likwidacji śliskości i gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiących własność gminy Szczytno o nawierzchni bitumicznej.

2) Zakres przedmiotu zamówienia
Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynikało z faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie. Usługa realizowana będzie sukcesywnie według zleceń przekazywanych przez osobę wyznaczoną/upoważnioną przez Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na duży obszar objęty zamówieniem oraz ukształtowanie terenu i specyfikę obszaru dokonał podziału zamówienia na 5 Rejonów w następujący sposób:

Rejon nr I
sołectwa: Dębówko (miejscowości: Dębówko, Kobyłocha, Ulążki), Jęcznik (miejscowości: Jęcznik, Piece, Sasek), Sędańsk (miejscowości: Sędańsk, Sawica, Janowo), Trelkowo (miejscowości: Trelkowo, Trelkówko) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania – 35 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 170 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 1 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach:
 m. Trelkowo – droga wewnętrzna długość około 1000 m.
 m. Piece – droga wewnętrzna długość około 800 m.
 droga gminna 196012N Dębówko – Romany długość 3000 m.

Rejon nr II
sołectwa: Romany (miejscowości: Romany, Kaspry, Ochódno), Zielonka (miejscowości: Zielonka, Wałpusz), Stare Kiejkuty (miejscowości: Stare Kiejkuty), Marksewo (miejscowości: Marksewo) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 35 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 190 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 2 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach:
 196018N Romany – Lemany (do msc. Lemany) droga publiczna długość 1850 m.
 - 196019N Wałpusz – DK 58 droga publiczna długość 1750 m.
 - 196017N Zielonka – Romany (wieś droga asfaltowa) długość około 1900 m.
 - 196012N Dębówko – Romany długość 2.200 m.
 - m. Romany droga wewnętrzna długość około 800 m.
 - m. Lemany 4 odcinki o długości 149 m, 370 m, 144 m, 400 m
 - m. Stare Kiejkuty – Jednostka Wojskowa droga wewnętrzna długość około 500 m.

Rejon nr III
sołectwa: Siódmak (miejscowości: Siódmak, Wólka Szczycieńska), Sasek Wielki (miejscowości: Sasek Wielki), Sasek Mały (miejscowości: Sasek Mały), Szymany (miejscowości: Szymany, Nowe Dłutówko), Nowiny (miejscowości: Nowiny), Czarkowy Grąd (miejscowości: Czarkowy Grąd), Małdaniec (miejscowości: Małdaniec, Lipnik), Korpele (miejscowość Korpele) - szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 35,0 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 190 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 3 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu:
 - 196010N Dr. Pow. Nr 1484N – Nowiny długość około 1750 m.
 - 196025N Szymany – Ciemna Dabrowa długość około 500 m.
 - 196005N Szczytno - Sędańsk, droga gminna długość około 1700 m.
 - droga wewnętrzna w msc. Korpele 3 odcinki – 300 m, 350 m, 450 m.

Rejon nr IV
sołectwa: Olszyny (miejscowości: Olszyny, Wikno), Płozy (miejscowości: Płozy, Młyńsko), Rudka (miejscowości: Rudka), Prusowy Borek (miejscowości: Prusowy Borek), Wawrochy (miejscowości: Wawrochy), Niedźwiedzie (miejscowości: Niedźwiedzie) – szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 30 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 180 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz.
W rejonie nr 4 - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu:
 - 196030N Olszyny-Wawrochy droga publiczna długość 3717 m.
 - m. Rudka drogi wewnętrzne długość około 6200 m.
 - 196026N Płozy-Rudka droga publiczna długość 1973 m.
 - 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie droga publiczna długość 3070 m.
 - m. Olszyny drogi wewnętrzne długość około 800 m.

Rejon VI
sołectwa: Szczycionek, Lipowa Góra Zachodnia Kamionek, Lemany, Lipowa Góra Wschodnia, Nowe Gizewo, Leśny Dwór, Korpele
szacunkowa całkowita długość dróg do odśnieżania około 50 km.
• przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 210 godz.
• przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 25 godz.
W rejonie nr VI - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 745-185-36-07

7.3.3) Ulica: Kamionek 25

7.3.4) Miejscowość: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.