eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieniawa › Dowóz uczniów oraz dzieci w roku 2023 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w WieniawieOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów oraz dzieci w roku 2023 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIENIAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kochanowskiego 88

1.5.2.) Miejscowość: Wieniawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-432

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 486 730 001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawieniawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-wieniawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-wieniawa/zamowienia-powyzej-130-tys-

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów oraz dzieci w roku 2023 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86d90b4a-7cb1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005971/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz uczniów oraz dzieci w roku 2023 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499521

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.2710.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie 362 dzieci (uczniów oraz dzieci przedszkolnych) do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.
Szacunkowa liczba dni nauki szkolnej w czasie trwania umowy – 194 dni
Szacunkowa dzienna liczba kilometrów obejmująca dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych– 395 km
Trasa przewozu może ulec zmianie w związku ze zmianą liczby dowożonych uczniów lub ze zmianą miejsca zamieszkania co zostanie odzwierciedlone w zmienionym harmonogramie.
Harmonogram dowozu i odwozu będzie odbywał się zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Liczba osób objętych dowozem może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zmiana w liczbie osób objętych dowozem nie spowoduje zmiany ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę.
1.2. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni pojazd odpowiedni do liczby przewożonych uczniów i ich opiekunów wraz z kierowcą, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób (liczba miejsc siedzących musi odpowiadać liczbie przewożonych uczniów i ich opiekunów na poszczególnej trasie). Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
1.4. Pojazdy, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, muszą posiadać tablice umieszczone w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu informujące o przewozie uczniów. Pojazdy te powinny posiadać gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
1.5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pracowników, którymi będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności zobowiąże się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców przewożących uczniów oraz ich opiekunów.
1.6. Opiekunów przewożonych uczniów zapewnia Wykonawca.
1.7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i ich opiekunów na całej trasie przewozu. Wykonawca zobowiązany będzie również do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla przewożonych uczniów i ich opiekunów.
Pojazdy, które Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia były wyprodukowane nie wcześniej niż przed 1994 rokiem.
1.8. Pojazdy, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia muszą być technicznie sprawne, posiadać pozytywne i aktualne badania techniczne oraz odpowiadać odpowiednim przepisom, w szczególności o ruchu drogowym. Pojazdy, o których mowa w trakcie przewozu uczniów muszą być wysprzątane. Pożądane jest także, aby posiadały sprawną klimatyzację i radio. W okresie zimowym wymaga się, aby pojazdy były bezwzględnie wyposażone w ogrzewanie wewnętrzne. Kierowcy, którzy bezpośrednio będą odpowiadać za bezpieczeństwo i dowóz uczniów do szkół, będą zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz wysokiej kultury osobistej, a także będą odpowiedzialni za higienę i porządek w autokarze.
1.9. W razie awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd zastępczy.
1.10. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przedmiotu zamówienia, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną.
1.11. W przypadku powzięcia przez zamawiającego podejrzenia, iż pojazd jest w złym stanie technicznym, zagraża bezpieczeństwu przewożonych uczniów wraz i ich opiekunów lub nie jest należycie utrzymana czystość i porządek w pojeździe, wykonawca zobowiązany będzie wymienić pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki dla pojazdów podstawowych, dokona oględzin pojazdu, koniecznych napraw lub jego wysprzątania.
1.12. Zamawiający w przypadku nie należytego wykonywania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia naliczy wykonawcy kary umowne, o których mowa w projekcie umowy tj. załączniku nr 8 do SWZ. W razie uzasadnionej konieczności, mając na względzie bezpieczeństwo przewożonych uczniów i ich opiekunów, zamawiający w celu wyeliminowania zagrożenia (zwłaszcza w zakresie sprawności technicznej pojazdu) będzie miał prawo powiadomienia odpowiednich służb, w szczególności policji ruchu drogowego i inspekcji transportu ruchu drogowego.
1.13. Zamawiający dopuszcza incydentalne zmiany godzin dowozów uczniów, wynikające
z organizacji roku szkolnego. O każdych incydentalnych zmianach w organizacji transportu dla uczniów zamawiający poinformuje wykonawcę min. 4 dni przed planowaną zmianą.
1.14. W roku 2023 szacunkowa liczba dzieci korzystających z usługi – 362 dzieci. Podana liczba może ulec zmianie, szczególnie w przypadku wystąpienia w trakcie danego miesiąca trwania umowy nadzwyczajnych okoliczności, wywołanych siłą wyższą, w szczególności takich jak wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, które to okoliczności będą powodowały konieczność wstrzymania wykonywania świadczenia usług przewozowych, świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę w sposób określony w projekcje umowy – stanowiący załącznik nr 8 do SWZ lub też z powodu wprowadzenia zdalnego nauczania w szkołach – wówczas Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania za okres przestoju wynagrodzenia postojowego w wysokości pokrywającej 60% wynagrodzenie pracowników.
1.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian tras lub godzin przejazdu
w okresie trwania umowy wynikających z organizacji roku szkolnego oraz specyfikacji pracy szkoły.
1.16. W trakcie realizacji usługa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy.
1.17. Uczniowie będą dowożeni i odwożeni do miejsca zamieszkania według obowiązującego planu lekcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2052 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2052 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno-Handlowy i Usługi Transportowe - Dariusz Trzmiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7980000655

7.3.3) Ulica: Kościelna 103

7.3.4) Miejscowość: Białobrzegi

7.3.5) Kod pocztowy: 26-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Całe zamówienie wykonywane będzie przez podwykonawcę
PHTU WITEX Witold Surmacz, Kochanowskiego 90 26-432 Wieniawa

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2052 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-10 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.