eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnejOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320911580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywoustego

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 416 29 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkolenr2@gryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: uszatkaprzedszkole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6149e025-7096-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067861/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484219

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P2-26/02/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 478629,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 36602,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mrożonki. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 39007,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świeże warzywa i owoce. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 112193,28 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso i wędliny. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15131130-5 - Wędliny

15113000-3 - Wieprzowina

15112000-6 - Drób

15130000-8 - Produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 92784,30 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty suche i inne artykuły spożywcze. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15613300-1 - Produkty zbożowe

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15893000-4 - Produkty suszone

15981000-8 - Wody mineralne

15321100-5 - Sok pomarańczowy

4.5.5.) Wartość części: 90334,20 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 55598,69 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 5760,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ryby. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

15221000-3 - Ryby mrożone

15234000-7 - Ryby wędzone

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 43550,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miód. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa różnych artykułów spożywczych wraz z transportem do siedziby Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, przy ul. Krzywoustego 5; 74-100 Gryfino środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142100-9 - Miód naturalny

4.5.5.) Wartość części: 2800,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP, z uwagi na to, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 9:00, tj. do upływu terminu składania ofert, w części 1 - Pieczywo, wpłynęła 1 oferta. Oferta została odrzucona.
Z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 1 - Pieczywo.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35370,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38032,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35370,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LODOS Sachryń, Kotyńska Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363437833

7.3.3) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 34

7.3.4) Miejscowość: Nowogard

7.3.5) Kod pocztowy: 72-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35370,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88393,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88393,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88393,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZBOREK Z. Kusiak M. Kusiak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 811178799

7.3.4) Miejscowość: Przecław 150

7.3.5) Kod pocztowy: 72-005

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88393,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72746,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86531,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72746,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” J. Patruś & R. Bączyński Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 330184208

7.3.4) Miejscowość: Ząbrowo 30

7.3.5) Kod pocztowy: 78-120

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72746,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 90 334,20 zł.
Do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 9:00, tj. do upływu terminu składania ofert, w części 5 - Produkty suche i inne artykuły spożywcze wpłynęła 1 oferta. W związku z tym, oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, Semi Katarzyna Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin, tj. 108 819,50 zł, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż Zamawiający obecnie nie ma możliwości finansowych na zwiększenie kwoty do ceny złożonej oferty, zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie w ww. części.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77334,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79914,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77334,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000437174

7.3.3) Ulica: ul. Ludowa 122

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77334,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7056,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7056,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7056,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZBOREK Z. Kusiak M. Kusiak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 811178799

7.3.4) Miejscowość: Przecław 150

7.3.5) Kod pocztowy: 72-005

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7056,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33217,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33217,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LODOS Sachryń, Kotyńska Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363437833

7.3.3) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 34

7.3.4) Miejscowość: Nowogard

7.3.5) Kod pocztowy: 72-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33217,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP, z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 2 800,00 zł.
Do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 9:00, tj. do upływu terminu składania ofert, w części 9 - Miód wpłynęła 1 oferta. W związku z tym, oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, Semi Katarzyna Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin, tj. 3 010,00 zł, przewyższa kwotę jaką, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz z uwagi na fakt, iż Zamawiający obecnie nie ma możliwości finansowych na zwiększenie kwoty do ceny złożonej oferty, zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie w ww. części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.