eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników MZUiM KatowiceOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników MZUiM Katowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Kantorówny 2a

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzum@mzum.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników MZUiM Katowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29551503-a09b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068812

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/I/2023/WP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników MZUiM Katowice
Ilość całkowita kuponów będących przedmiotem zamówienia 13000 sztuk (trzynaścietysięcy).
O nominale 10,00 zł- 6500 szt
O nominale 5 zł- 6500 szt
kupony w formie papierowej z oznaczonym nominałem. Kupony będą posiadały nadruk o terminie ich ważności.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać kupony do siedziby zamawiającego na własny koszt. w odcinkach obejmujących numerację od 1000 do 2000 kuponów kolejno ponumerowanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30199770-8 - Talony na posiłki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W związku z czym postępowanie zostaje unieważnione

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.