eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizycznaOgłoszenie z dnia 2021-06-16


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085510 z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e09a0d2-ceb3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037715/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.70 Ochrona obiektów US

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usz.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie
postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do
składaniaofert.b)przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania
Platformy.Zamawiający nieprzewidujesposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środkówkomunikacjielektronicznej.2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami
odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie
Platformy.4. Maksymalnyrozmiar plików przesyłanychza pośrednictwem dedykowanych formularzy na
Platformie został podany w instrukcji dlaWykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomieńoraz informacjiprzyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślijwiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość
została
wysłana doZamawiającego.6.Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach
dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem
na .pdf.W celuewentualnej kompresjidanych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z
formatów: .zip.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym ikwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Oświadczenie na podstawie
art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Ofertę składa
się pod rygorem nieważności w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.37.2021.AKZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 151056,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi; 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, iż wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, o wartości nie niższej niż 10.000,00 zł brutto każde (z VAT), którego przedmiotem była lub jest kompleksowa usługa ochrony budynków użyteczności publicznej. Przez usługę kompleksową rozumie się usługę polegającą co najmniej na ochronie fizycznej oraz monitoringu antynapadowego lub antywłamaniowego; W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie wykonanych/zakończonych), wartość zrealizowanej części zamówienia przed upływem terminu składania ofert, nie może być mniejsza niż 10.000,00 zł brutto każda (z VAT).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział 3 swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-23

2021-06-16 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.