eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszów Narodowy › "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym etap II"Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-965aea8d-a6dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-965aea8d-a6dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu
porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w rozdz. 11 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@tuszownarodowy.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym etap II” część I i cześć II zamówienia , prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKP.271.06.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Tuszowie Narodowym etap II” Część II,
2. 2. Budowa dwóch boisk sportowych piłkarskich na terenach kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym
- etap II.
Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- Budowa boiska sportowego nr 3 - pełnowymiarowego ze sztuczną trawą na terenach kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Tuszowie Narodowym. W ramach zadania projektuje się wykonanie nowego boiska treningowego do piłki nożnej o
nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko o wym. 105 mb x 68mb powierzchnia całkowita 7658,7 m2. Projektuje się ułożenie
nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na odpowiednich warstwach. Nawierzchnia w kolorze zielonym. Planuje się dostawę
dwóch bramek do piłki nożnej montowanych na stałe w ławach betonowych wraz z siatkami, oraz dostawa czterech
chorągiewek. System nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. włók na 60 mm z wypełnieniem w postaci piasku kwarcowego
oraz granulatu gumowego EPDM w kolorze jasnoszarym. W ramach zadania projektuje się również zagospodarowanie
przylegającego terenu, budowę chodnika oraz ciągu komunikacyjnego.
- Budowa boiska sportowego nr 4 - o nawierzchni trawiastej na terenach kompleksu sportowego-rekreacyjnego w Tuszowie
Narodowym. W ramach zadania projektuje się: budowę nowego pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego o
wymiarach 105mb x 68mb z instalacją drenażową i nawodnieniową: · Budowę piłkochwytów przy nowo budowanym boisku ·
Budowę zbiornika na wodę opadową do którego podłączona będzie projektowana instalacja drenażowa. Ponadto w ramach
zadania przewidziano, zagospodarowanie przylegającego terenu, odnowienie trawników naturalnych sianych trawą po
wykonaniu robót budowlanych. Inwestor zaplanował również kanalizację elektryczną przy budowanym boisku.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu
(PZT) oraz dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

43124100-9 - Drenaże

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Tuszowie Narodowym etap II” Część II
2.2. Budowa boiska sportowego typu Orlik wraz z kortami tenisowymi i infrastrukturą towarzyszącą


Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
- Budowę boiska sportowego typu ORLIK ze sztuczna trawą, wraz z piłkochwytami oraz drenażem,
- budowę 2 kortów tenisowych ze sztucznej trawy,
- budowę parku rekreacyjnego,
- zagospodarowanie terenu na park i plac do ćwiczeń,
- budowę parkingu na 100 miejsc postojowych,
- wykonanie ogrodzenia terenu, instalacji sanitarnych oraz drenażowych,
- wykonanie zbiornika na deszczówkę,
- wykonanie instalacji oświetleniowej terenu,
UWAGA: z zakresu zamówienia wyłączono:
Wykonanie boiska sportowego trawiastego z drenażem i nawodnieniem nr 5 na PZT (oznaczenie nr 12,
- Wykonanie zbiorników gazu, instalacji zew. Gazu, (PZT poz. 18),
- Wykonanie kotłowni gazowej (PZT poz. 17),
- Budowę czterech budynków techniczno-kontenerowych - zakres jest obecnie w realizacji - (PZT poz. 6),

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje dokumentacja techniczno-budowlana wraz z projektem zagospodarowania ternu (PZT) z włączeniami jw. Oraz w szczególności dokumentacja przedmiarowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

43124100-9 - Drenaże

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45236112-8 - Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający wymaga:
aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
Część I: 2 000 000,00 PLN.
Część II: 2 500 000,00 PLN.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie:

a) dla części 1:
− co najmniej dwie roboty budowlane, polegającą na budowie lub przebudowie boisk sportowych trawiastych o powierzchni min. 6 500 m2, oraz jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej i powierzchni min. 6 500 m2

b) dla części 2:
− co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie boiska sportowego typu ORLIK o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z pilkochwytami i instalacja oświetleniową terenu, o powierzchni min. 1000 m2,
− co najmniej jednej roboty budowlanej, polegające na budowie lub przebudowie boiska sportowego do gry w tenisa (kortu tenisowego) ze sztucznej trawy,
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie parkingów wraz z zagospodarowaniem - utwardzeniem terenu,

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skierują do jego realizacji:

a) w części 1:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) w części 2:
- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, albo
inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- co najmniej jedną osobą posiadającą funkcję Kierownika robót sanitarnych
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, albo inne ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (rodzaj np. budowa, przebudowa, rozbudowa) aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych
w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy poszczególne branże (dla warunków określonego w pkt 6.1.4. ppkt. 2 SWZ), dla każdej z części zamówienia oraz uprawnienia wykonawcze (dla warunków określonych w SWZ), dla każdej z części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
wykaz robót dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. Oryginał lub kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę nie mniejszą niż:
Część I: 2 000 000,00 PLN.
Część II: 2 500 000,00 PLN.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do
jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu ofertowym i/lub formularzu zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego
zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język
polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla części 1 – 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100 groszy)
b) dla części 2 - 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł 00/100 groszy)
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr rachunku: 15 9183 1031 2003 3000 7139 0004
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: DKP.271.6.2023 w części …… (podając numer części, której dotyczy wpłata)”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie
zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem
terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu
na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, że wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy muszą być zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z
Programu Rządowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych Przedmiot umowy – Inwestycja - dofinansowany jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 5% wysokości wynagrodzenia.
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia - Inwestycji.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie Inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego,
na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych), przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót – Inwestycji przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ -
wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy. tj. orientacyjnie do 31 października 2023r. (w zakresie każdej z części).
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych i zamówienie musi zostać wykonane do dnia. W przypadku nie zrealizowania zadania w terminie
gmina może utracić dofinansowanie do zadania.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.