eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łapy › "Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach"Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000945717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna, 27

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 715 27 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@p1lapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przedszkole1lapy.biposwiata.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/706742

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50cfa123-7d30-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026486/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502237

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/P1Ł/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 – Dostawa drobiu do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 20990,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 27554,45 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pozostałych artykułów spożywczych w tym jaj do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 53990,19 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa owoców i warzyw do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 60941,30 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mrożonek w tym ryb mrożonych do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 15032,51 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.5.5.) Wartość części: 18508,79 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nabiału do Przedszkola nr 1 w Łapach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 76505,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17153,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17153,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17153,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Mięsny „Duet” Gozdecki, Kuźmicki, Łokić sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661229247

7.3.3) Ulica: ul. Krzywa 3

7.3.4) Miejscowość: Łapy

7.3.5) Kod pocztowy: 18-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17153,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23725,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26665,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23725,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Mięsny „Duet” Gozdecki, Kuźmicki, Łokić sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661229247

7.3.3) Ulica: ul. Krzywa 3

7.3.4) Miejscowość: Łapy

7.3.5) Kod pocztowy: 18-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23725,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59067,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59067,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59067,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mirosław Popow – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Mango" Detal-Hurt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431000332

7.3.3) Ulica: Poddolna 63

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59067,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54123,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54123,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54123,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mirosław Popow – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Mango" Detal-Hurt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5431000335

7.3.3) Ulica: Poddolna 63

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54123,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do części 5 przedmiotowego postępowania wpłynęła 1 oferta, złożona przez Hurt-Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko,18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24. Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty, ofertę odrzucił.
Podstawą odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 poz.1710 r. z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający opisał w rozdziale XIV ust.3 SWZ - iż „3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik nr 3.1 do SWZ, odpowiednio dla części 1,części 2, części 3 części 4,części 5, części 6 oraz części 7.
Na etapie badania i oceny ofert ustalono, iż Wykonawca złożył kalkulację cenową do części 5 na formularzu, który nie jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia- różni się asortymentem oraz ilością zaoferowanych produktów. Brak ten powoduje, że oferta wykonawcy w warstwie merytorycznej nie odpowiada wymaganiom SWZ, ponieważ treścią oferty nie objęto całego zakresu przedmiotowego przyszłego zobowiązania.
Złożenie kalkulacji cenowej nie dotyczącej przedmiotowego postępowania oznacza, że oferta została złożona niezgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, co spowodowało konieczność odrzucenia oferty wykonawcy, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postepowanie w dniu 17.12.2022 r. zamieszczając stosowne Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/706742. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.12.2022 r. do godziny 16.00. Do wyznaczonego terminu składania oferta nie wpłynęła żadna oferta, wobec powyższego zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65567,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78851,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65567,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7220002329

7.3.3) Ulica: ul. Ludowa 122

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65567,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.