eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie elementów w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowo-linowej dachu PGE NarodowegoOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie elementów w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowo-linowej dachu PGE Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141171910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ks. J. Poniatowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 781699955

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.zacharewicz@2012plus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.pgenarodowy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzenie nieruchomością

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie elementów w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowo-linowej dachu PGE Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b90b3764-a6fd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podczas wykonywanych badań NDT odlewu dolnego narożnego w osi 280, będącego elementem konstrukcji dachu PGE Narodowego stwierdzono pęknięcie. O wadzie poinformowano projektanta oraz wykonawcę konstrukcji dachu stadionu. Dnia 10.11.2022 r. w obecności przedstawicieli projektanta i wykonawcy konstrukcji dachu przeprowadzono dodatkowe badania NDT w okolicy stwierdzonego pęknięcia. Wyniki badań potwierdziły, że pęknięcie zwiększyło długość i głębokość zalegania w porówaniu z wynikiem badań w dniu 25.10.2022 r. W związku z wynikami badań pękniętego odlewu, projektant konstrukcji zarekomendował zamknięcie obiektu oraz jak najszybsze zabezpieczenie uszkodzonego elementu poprzez zamontowanie "by-passu" na linie w osi 280 podtrzymującej iglicę PGE Narodowego. W związku z koniecznością szybkiego zainstalowania by-passu zwrócono się do Wykonawcy konstrukcji dachu – firmy Cimolai S.p.A z prośbą o przedstawienie oferty na pilną dostawę elementów potrzebnych do zbudowania i zainstalowania by-passu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ/IV/56/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie elementów w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowo-linowej dachu PGE Narodowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139150 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 139150 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139150 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cimolai S.p.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1574490

7.3.3) Ulica: Viale Pasteu 49

7.3.4) Miejscowość: Roma

7.3.5) Kod pocztowy: 00-144

7.3.7.) Kraj: Włochy

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139150 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.