eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › usługa wykonania portalu edukacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa wykonania portalu edukacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa wykonania portalu edukacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0becaa40-a6ee-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030151/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.45 Zakup platformy edukacyjnej na potrzeby realizacji kampanii społecznej ,,Jesteś widoczny jesteś bezpieczny"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Realizując obowiązek wynikający z art. 67 p.z.p. Zamawiający wskazuje następujące informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.;
2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda);
5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB;
6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.98.2022.AR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania portalu edukacyjnego pn. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny w tym: zaprojektowanie, wykonanie wraz z materiałami, wdrożenie, utrzymanie i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do portalu edukacyjnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: koncepcja realizacji projektu

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora projektów webowych

4.3.6.) Waga: 7

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Senior Developera

4.3.6.) Waga: 7

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie UX Designera

4.3.6.) Waga: 6

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dorobek UI Designera (DUI)

4.3.6.) Waga: 7

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Specjalisty do spraw animacji multimedialnej

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu usług programistycznych i graficznych o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto każde lub 1 zamówienie w powyższym zakresie o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
Uwaga W przypadku, gdy wymagana usługa jest częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość usługi dotyczącej wymaganego przez Zamawiającego zakresu i tylko taką usługę należy wymienić. Jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zespół złożony z co najmniej 5 osób, ale nie większy niż 8 osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie w ramach ról:
1) Koordynator projektów webowych – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę; posiada wykształcenie wyższe, koordynuje prace nad projektami webowymi od co najmniej 4 lat, był odpowiedzialny za całokształt realizacji (koordynację prac, komunikację w zespole, jak i poza nim, kontrolę zakresu, budżetu i harmonogramu projektu) co najmniej 2 projektów webowych o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto - należy podać dokładne nazwy projektów oraz co najmniej 1 projektu webowego zgodnego z WCAG (może być to ten sam projekt webowy o wartości minimum 200 000,00 PLN) - należy podać dokładną nazwę projektu;
2) Senior Developer – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę; realizuje prace programistyczne w technologiach frontendowych i/lub backendowych od co najmniej 5 lat, zrealizował i był odpowiedzialny za pracę zespołu minimum 2 programistów w co najmniej 1 projekcie webowym
o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto - należy podać dokładne nazwy projektów oraz realizował minimum 1 projekt zgodny z WCAG (może być to ten sam projekt webowy o wartości minimum 200 000,00 PLN) - należy podać dokładną nazwę projektu;
3) Web Developer – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę; realizuje prace programistyczne w technologiach frontendowych i/lub backendowych od co najmniej 2 lat;
4) Tester oprogramowania – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę; od co najmniej 1 roku wykonuje w ramach swoich obowiązków zawodowych testy manualne;
5) UI Designer – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę; zaprojektował minimum 2 layouty wdrożonych portali internetowych, które posiadały konta użytkowników oraz funkcjonalności tworzenia i edycji treści na portalu, tworzy layouty stron i portali internetowych od co najmniej 2 lat - należy podać dokładne nazwy projektów;
6) UX Designer – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę;
a) opracował minimum 2 prototypy wdrożonych portali internetowych, które posiadały konta użytkowników oraz funkcjonalności tworzenia i edycji treści na portalu - należy podać dokładne nazwy projektów,
b) przeprowadził minimum 1 badanie UX, tworzy prototypy i bada użyteczność stron i portali internetowych od co najmniej 2 lat;
7) Grafik – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę; zaprojektował minimum 2 logotypy, które są stale w użyciu - należy podać dokładne nazwy 2 projektów, oraz tworzy od co najmniej 2 lat grafiki
na użytek stron internetowych;
8) Specjalista do spraw animacji multimedialnej – imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić daną rolę, zrealizował minimum 2 projekty animacji multimedialnej przeznaczone do publikacji w Internecie - należy podać dokładne nazwy projektów, projektuje animacje multimedialne od co najmniej 4 lat.
Uwaga Kilka ról z wyjątkiem roli Senior Developer oraz Web Developer może być pełnionych przez jedną osobę przy założeniu, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie opisane powyżej.
Wykonawca zapewni niezmienność personelu lub zastępowalność składu zespołu dla zapewnienia ciągłości prac z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w § 17 ust. 1 SWZ w zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający będzie żądał złożenia: wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, zawierający informacje nt posiadanych kwalifikacji i doświadczenia w ramach określonych ról zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ
3. Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 2 p.z.p., żąda na etapie składania ofert złożenia niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia – wykazu osób, będącego załącznikiem nr 7 do SWZ, zawierającego informacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania, oraz konieczność zagwarantowania prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wykazania posiadania doświadczenia przez kluczowy personel. Będzie ono służyć potwierdzeniu wymagań i jednocześnie będzie podlegało ocenie w kryteriach oceny ofert, zatem utrzymanie niezmiennego stanu osobowego jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego procesu oceny ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Koncepcja realizacji projektu – zawierająca co najmniej informacje wartościowe z perspektywy wykazania swojej wizji efektywnej realizacji projektu, które będą oceniane w § 20 ust. 4 SWZ, a także umożliwi poznanie podejścia do realizacji celów portalu edukacyjnego. Wykonawca w koncepcji powinien zaprezentować sposób pracy, który jego zdaniem będzie optymalny pod kątem zapewnienia jak największej efektywności projektu:
1) Koncepcja realizacji projektu powinna zawierać co najmniej:
a) opis, w jaki sposób Wykonawca rozumie cele projektu i propozycje realizacji celów, w tym propozycje rozwiązań mających wpływ na spełnienie celów;
b) opis zagrożeń i ograniczeń, które dostrzega Wykonawca i sposoby ich neutralizacji lub minimalizacji;
c) opis procesów realizacji, komunikacji, testowania oraz rozłożenie zasobów osobowych w tych procesach;
2) Jeżeli Wykonawca nie załączy wyżej wymaganego dokumentu lub otrzyma w ocenie 0-4 punkty w powyższym kryterium (Koncepcja realizacji projektu), wówczas Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia. Koncepcja realizacji projektu jest kluczowym dokumentem wskazującym na posiadanie potencjału do realizacji zamówienia z należyta starannością i zachowaniem odpowiedniej jakości.
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ, zawierający nazwiska osób przypisane do pełnionych ról oraz informacje dotyczące posiadanego doświadczenia dla zagwarantowania prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wymienione w wykazie adresy stron internetowych powinny być aktywne, aż do zakończenia postępowania w rozumieniu art. 7 pkt 18 p.z.p. Do Wykazu osób Wykonawca załączy dokumenty (dowody) służące potwierdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego względem tych osób, które to dokumenty będą jednocześnie podstawą do przyznania punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Załącznikami do Wykazu osób będą:
1) Opis badania UX dla roli UX Designer, zawierający co najmniej:
a) dokładną nazwę projektu, na potrzeby którego przeprowadzono badanie,
b) informacje o celu badania,
c) zastosowaną metodę badania,
d) wielkość próby badawczej oraz uzyskane wyniki,
- przeprowadził badanie użyteczności, w którym zastosował metodę badawczą, a wielkość próby była nie mniejsza niż 5 badanych.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego w punkcie 1) przedmiotowego środka dowodowego lub będzie on niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 2 p.z.p.
2) Dokumenty (dowody np. w formie screenów, pdfów) projektów dla roli Koordynator projektów webowych, zawierające co najmniej:
a) dokładne nazwy projektów,
b) założenia projektów,
c) zakres obowiązków osoby pełniącej rolę koordynatora w ramach prezentowanych projektów webowych;
3) Dokumenty (dowody np. w formie screenów, pdfów) dla roli UX Designer prezentujące prototypy wdrożonych portali internetowych, które posiadały konta użytkowników oraz funkcjonalności tworzenia i edycji treści na portalu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których wymagane są zdolności zawodowe w zakresie doświadczenia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p dołączają do oferty oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ, określające zakres przedmiotu zamówienia, który wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Okoliczności uzasadniające zmiany umowy, zostały określone w dokumentach zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Skrót pzp/ustawa użyty w ogłoszeniu oznacza ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Skrót SWZ oraz specyfikacja oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczoną na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się również Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 powyższej ustawy.
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy, o których mowa w ust. 3, zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 17 SWZ oraz bada, czy niezachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 3.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.