eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Dostawa paliw p造nnych dla Zespo逝 Szk馧 Rolniczych w Bia造mstokuOg這szenie z dnia 2023-02-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa paliw p造nnych dla Zespo逝 Szk馧 Rolniczych w Bia造mstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 SZK茛 ROLNICZYCH W BIAΧMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000094946

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Stanis豉wa Suchowolca 26

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-567

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zsrckp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zsrckp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw p造nnych dla Zespo逝 Szk馧 Rolniczych w Bia造mstoku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-71023cf9-a62b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00085320

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71023cf9-a62b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy
e-Zam闚ienia dost瘼nej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望
udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy” na Platformie e-Zam闚ienia.
2. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150
MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz
informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
4. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia
ani logowania.
5. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji" w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy" na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji" s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
6. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez Wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie
post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja".
7. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog
skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu: (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz
udost瘼niony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”
8. Spos鏏 komunikowania si w post瘼owaniu (nie dotyczy sk豉dania ofert) – instrukcja pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.), w skr鏂ie „RODO”, informuj, 瞠:
1. Administratorem danych jest Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Rolniczych w Bia造mstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Bia造stok;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane b璠 w celu przeprowadzenia zam闚ienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (ustawa Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia (je瞠li okres obowi您ywania umowy w sprawie
zam闚ienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje ca造 okres obowi您ywania umowy) -
zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od ko鎍a roku, w kt鏎ym post瘼owanie zostanie zako鎍zone
– w przypadku dokumentacji z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od ko鎍a roku, w kt鏎ym umowa zostanie zrealizowana
– w przypadku um闚 zwartych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia;
4) w przypadku post瘼owa finansowanych ze 鈔odk闚 unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane b璠 udost瘼niane podmiotom, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, kt鏎ym administrator powierzy przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przys逝guje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dost瘼u do danych, na zasadach okre郵onych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre郵onych w art. 16 RODO;
3) prawo do usuni璚ia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach okre郵onych w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre郵onych w art. 18 RODO.
7. Przys逝guje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt鏎ym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych
Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie b璠 podlega造 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR-I-26.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
1) zakup benzyny bezo這wiowej (PB95) w ilo軼i 4 000 litr闚.
Tankowanie paliwa b璠zie si odbywa這 na minimum jednej stacji paliw Wykonawcy bezpo鈔ednio do pojazd闚
eksploatowanych przez Zamawiaj帷ego oraz do kanistr闚 (paliwo do sprz皻u).
2) dostaw oleju nap璠owego (ON) w ilo軼i 30 000 litr闚.
Dostawa oleju nap璠owego b璠zie si odbywa豉 autocystern do bazy Zespo逝 Szk馧 Rolniczych w Bia造mstoku przy ul. Ks.
St. Suchowolca 28, z przepompowaniem do zbiornika Zamawiaj帷ego o pojemno軼i 2 500 litr闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Dostawa benzyny bezo這wiowej (PB95) w ilo軼i 400 litr闚
oraz oleju nap璠owego (ON) w ilo軼i 3 000 litr闚.
Zamawiaj帷y skorzysta z opcji w zale積o軼i od jego potrzeb zwi您anych z przedmiotem zam闚ienia oraz od wysoko軼i
posiadanych 鈔odk闚 finansowych.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punkt闚 w
kryterium cena.
2. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, ze wzgl璠u na to, 瞠 zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej cenie,
Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert
dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, je郵i wynika to z odr瑿nych przepis闚
w celu potwierdzenia spe軟ienia warunku Wykonawca winien wykaza, i posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami
ciek造mi obejmuj帷 swoim zakresem zezwolenie na obr鏒 benzyn bezo這wiow i olejem nap璠owym, zgodnie z art. 32
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.);
2) zdolno軼i technicznej lub zawodowej
w celu potwierdzenia spe軟ienia warunku Wykonawca winien wykaza, i dysponuje minimum jedn stacj paliw
zlokalizowan w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 15 km od siedziby Zamawiaj帷ego (mierzon najkr鏒szym dojazdem drog
publiczn) czynn w dni robocze od poniedzia趾u do pi徠ku co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00.
Stacje paliw musz spe軟ia wymogi przewidziane w rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunk闚 technicznych, jakimi powinny odpowiada bazy i stacje paliw p造nnych, ruroci庵i przesy這we
dalekosi篹ne s逝膨ce do transportu ropy naftowej i produkt闚 naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 z
p騧n. zm.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Dokumenty i o鈍iadczenia sk豉dane do oferty:
1) wype軟iony interaktywny formularz ofertowy (na za陰czniku nr 1 do SWZ),
2) formularz cenowy (na lub wg za陰cznika nr 2 do SWZ),
3) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y uprawnienie do podpisania oferty (np. uchwa豉 zgromadzenia
wsp鏊nik闚), je瞠li umocowanie nie wynika z og鏊nodost瘼nych dokument闚 rejestrowych,
4) o鈍iadczenie Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w rozdz. VII SWZ (na lub wg za陰cznika nr 3 do SWZ),
5) o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1
ppkt 2 SWZ (je瞠li dotyczy).
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu:
- o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg za陰cznika nr 3 do SWZ) - sk豉da ka盥y
Wykonawca do oferty,
- o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - sk豉da Wykonawca do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Sk豉danie ofert przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (dotyczy wsp鏊nik闚 sp馧ki
cywilnej oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty),
2) dokument pe軟omocnictwa okre郵aj帷y jego zakres powinien by przed這穎ny zgodnie z pkt 18 ppkt 2 SWZ,
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b璠 wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako reprezentant
pozosta造ch – pe軟omocnikiem,
4) wype軟iaj帷 formularz ofertowy oraz inne dokumenty powo逝j帷e si na „Wykonawc”
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” nale篡 wpisa dane dotycz帷e Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
zam闚ienie,
5) Wykonawcy ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu:
- o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg za陰cznika nr 3 do SWZ) - sk豉da ka盥y
Wykonawca do oferty,
- o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - sk豉da Wykonawca do oferty.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia zgodnie z 10 projektu umowy (za. nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-15 15:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 15:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Termin wykonywania zam闚ienia: 24 miesi帷e od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiaj帷y wykluczy Wykonawc闚 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych
rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa
narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.