eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rokOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład komunalny Sp. Z o .o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146228253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułtuska 39 b

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236623221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzkplonsk@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaplonsk.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gzkplonsk.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-040a9585-9af9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050227

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZK.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 280845,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rok
KOD CPV:
09134100 – 8 Olej napędowy,
09132100 – 4 Benzyna bezołowiowa

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w systemie bezgotówkowym.
2. Zamówienie obejmuje zakup paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń mechanicznych.
3. Średnie roczne zapotrzebowanie na paliwo, ustalone na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie, w następującym asortymencie wynosi:
PB 95 6 000 litrów,
ON 40 000 litrów.
4. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy.
5. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie. Ilość litrów paliwa podana w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty stanowiących odpowiednio załączniki do SWZ jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w zależności od potrzeb do zmniejszenia lub zwiększenia ilości tankowanych paliw.
6. Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów .
7. Dopuszcza się tankowanie paliwa do kanistrów Zamawiającego dla potrzeb agregatów prądotwórczych, kosiarek, pił łańcuchowych, itp.
8. Tankowanie może być realizowane wyłącznie przez osoby upoważnione i do pojazdów Zamawiającego – zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy.
9. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów
i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.
10. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 727 ze.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
11. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.
12. Brak podziału zamówienia na części.
Zamawiający podjął decyzję o nie dzieleniu zamówienia, ponieważ nie zakłóci to wzięcia udziału w postępowaniu małym lub średnim przedsiębiorcom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 345439,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 345439,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 345439,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 130314574

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 4

7.3.4) Miejscowość: Pońsk

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 345439,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.