eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czermin › Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy CzerminOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERMIN

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 47

1.5.2.) Miejscowość: Czermin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-304

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627416031

1.5.8.) Numer faksu: 627417324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugczermin@czermin.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czermin.wlkp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fd1501c-a6cb-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038850/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp
Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp
2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację, przekazywane były za pośrednictwem przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie w razie awarii komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej wskazany do komunikacji to: zp@czermin.wlkp.pl
3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Wymagania techniczne
1) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1) W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie
w szczególności:
a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz osób fizycznych skierowanych do realizacji zadania;
b) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
c) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Szczegóły zawiera rozdział XVI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1) W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie
w szczególności:
a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz osób fizycznych skierowanych do realizacji zadania;
b) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
c) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Szczegóły zawiera rozdział XVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RB.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ”Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin”.
2) Zakres zadania:
W ramach zadania zaplanowano przebudowę dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:
- Broniszewice nr 625 029P - ok. 0,56 km,
- Grab działki nr 268/2, 269/1, - ok. 0,53 km,
- Łęg nr 625 046P - ok. 0,65 km,
- Pieruchy nr 625 056P - ok. 0,74 km,
- Pieruchy nr 625 054P - ok. 0,92 km,
- Żbiki nr 625 041P - ok. 0,99 km.
Przebudowa ww. odcinków dróg, będzie polegała m.in. na wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta na poszerzeniach jezdni, stabilizacją gruntu cementem na poszerzeniach, wykonaniu na poszerzeniach warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, wyrównaniu profilu i przekroju istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym granitowym, remoncie istniejących przepustów, oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp istniejących rowów.
- Grab działki nr 518/2, 518/3, 522, - ok. 0,86 km, roboty ziemne związane z wykonaniem koryta na poszerzeniach podbudowy oraz wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniach, wykonanie wyrównania profilu podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. W tym na odcinku ok. 0,16 km dodatkowo wykonanie koryta pod podbudowę na częściowo utwardzonym odcinku drogowym.
- Broniszewice nr 625 033P - ok. 0,99 km,
- Psienie - Ostrów nr 625 024P - ok. 0,54 km,
- Wieczyn nr 625 045P i 625 047P - ok. 0,87 km,
- Wola Duchowna nr 625 025P - ok. 0,65 km,
- Żale nr 625 061P - ok. 0,99 km.
Zadania obejmą m.in.: wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni oraz wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego, ułożenie warstwy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym granitowym na całej długości przebudowanych odcinków.
- Skrzypnia - Czermin nr 625 021P - ok. 0,92 km, wykonanie koryta dla podbudowy drogi częściowo utwardzonej, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym granitowym.
- Strzydzew nr 625 038P - ok. 0,55 km, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy z warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie podwójnej nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, w tym na odcinku ok. 0,13 km wykonanie poszerzenia jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.
Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Stan istniejących nawierzchni drogowych nie spełnia standardów technicznych dróg.
Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględnia PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ, SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ oraz DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (droga Strzydzew) która stanowi załącznik nr 11 do SWZ oraz SPECYFIKACJE TECHNICZNE które stanowią załącznik nr 12 do SWZ. Pomocniczo Zamawiający załącza przedmiar robót – załącznik nr 13 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0 - Usuwanie gleby

45112600-1 - Wycinanie i napełnianie

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty odrzucone nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe oferty oceniane będą punktowo. 2. Okres gwarancji na roboty budowlane udzielony ponad 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
3. Wynik postępowania
4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
5. Sposób oceny ofert
1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy.
6. Wynik postępowania
1) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
2) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 253 ustawy. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
2) Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.
4) W związku z powyższym Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 1.500.000,00 brutto oraz min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 500.000,00 zł brutto.
- dysponują/ będą dysponować 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi – kierownik budowy. Osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do izby.
5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia / nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie,
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
d) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu,
f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia następujących dokumentów:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369),
z innym Wykonawcom który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6 do SWZ
e) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 – wg załącznika nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia następujących dokumentów:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg załącznika nr 4 do SWZ,
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/Czerminie nr 64 8407 0003 0200 0101 2000 0003. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie,
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 13:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.