eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa żywności i artykułów spożywczychOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności i artykułów spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271241038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-052

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zozmswia@zozmswia.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności i artykułów spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e380aea8-a3b6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000994/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa żywności i artykułów spożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozmswiakatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem platformy Zamawiającego znajdującej się pod adresem:
https://zozmswiakatowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy. Ofertę,składa się składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
profilem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,tiff,
geotiff,png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”). Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 40-052 Katowice, ul. B. Głowackiego 10;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl; Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej
realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych. Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie zapisami Prawa zamówień publicznych, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezależnie od postanowień. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, Stosownie do art. 22
RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, do
sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, do żądania od Zamawiającego –
jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych określa Prawa zamówień publicznych.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być
przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z powyższym - RODO (obowiązek informacyjny).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/PNP/SW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ. Część nr 1 – Dostawa drobiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ.Część nr 2 –Dostawa jaj

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ Część nr 3 – Dostawa mięsa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ. Część nr 4 – Dostawa mrożonek

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ. Część nr 5 – Dostawa napoi

4.2.6.) Główny kod CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ. Część nr 6 – Dostawa pieczywa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Część nr 7 – Dostawa nabiału

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ. Część nr 8 Dostawa produktów spożywczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa żywności i artykułów spożywczych”, w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1
do SWZ. Część nr 9 – Dostawa przypraw

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Rozdziale II pkt 2 SWZ, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt 9.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ dotyczące tych
podmiotów.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1
pkt 1 - 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Rozdziale II pkt 2 SWZ, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt 9.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ dotyczące tych
podmiotów.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1
pkt 1 - 6

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie wykonawcy o oferowaniu asortymentu najwyższej jakości w poszczególnych gatunkach i posiadaniu przez niego wszelkich wymaganych przepisami prawa certyfikatów i atestów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o treści zgodnej ze wzorem określonym w Rozdziale II pkt 5 SWZ.
W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie wykonawcy o oferowaniu asortymentu najwyższej jakości w poszczególnych gatunkach i posiadaniu przez niego wszelkich wymaganych przepisami prawa certyfikatów i atestów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o treści zgodnej ze wzorem określonym w Rozdziale II pkt 5 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.• w przypadku
spółki cywilnej - pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego uprawniające jednego ze
wspólników do występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzanym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;• w przypadku konsorcjum - należy podać
informacje o wszystkich podmiotach wchodzących w skład konsorcjum oraz załączyć dokument
w formie dokumentu elektronicznego, w którym wszyscy wykonawcy wchodzący w skład
konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w przedmiotowym
postępowaniu lub do reprezentowania
podmiotów w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone dla wykonawcy składającego ofertę wspólną W przypadku,
kiedy ofertę składa
kilka podmiotów(oferta złożona wspólnie), oferta musi spełniać następujące warunki:• najpóźniej
w dniu zawarcia umowy z Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił przedmiotowego
zamówienia publicznego, winna być przedłożona kopia umowy przedwstępnej lub inny
dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich
partnerów, zawierające, co najmniej: -zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, -określenie
zakresu działania poszczególnych stron umowy, -czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.• oferta winna być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem
osobistym przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /partnera wiodącego, •
upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty;•
przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie;• podmioty występujące wspólnie ponoszą
solidarna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;• wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku
1 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy
2 zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy,
3 obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy poprzez proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy,
4 nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy dostawy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
5 wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
6 zmiany:
– numeru katalogowego produktu lub
– nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub
– sposobu konfekcjonowania lub
– liczby opakowań lub
– parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu.
7 zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
8 gdy nastąpiła zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składania oferty w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zozmswiakatowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.