eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małogoszcz › Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413855135

1.5.8.) Numer faksu: 413860159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdd4acf2-a6d5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051484/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/725024

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: „.pdf, „.doc", lub „.docx", ze szczególnym wskazaniem na format „.pdf”. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. wyżej, należy sporządzić w postaci elektronicznej w formatach danych wskazanych w pkt. l, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazanej przy użyciu Platformy. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostepniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zostały wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby, jako: a)dokument elektroniczny — należy przekazać ten dokument; b)dokument w postaci papierowej — należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: „.zip” lub „.7Z”. Składanie przez Wykonawców oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy (poprzez formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i zapytań oraz innych informacji uznaje się datę ich doręczenia za pośrednictwem „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, i pojawienie się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego” wynosi 500 MB. Komunikacja z Wykonawcami powinna odbywać się tylko na platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPSiP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz ze szkoleniem dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
W skład zamówienia wchodzą następujące elementy:
1) Serwer bazodanowy ( Płatnik, Besti@,SQL Express, JBoss ) – 1 szt.
2) Serwer bazodanowy ( Postgres SQL, JBoss ) - 1 szt.
3) Serwer NAS – 1 szt.
4) Sprzętowy UTM ( firewall, ips, ids )
5) Rozbudowa sieci LAN (wymiana przestarzałych przełączników sieciowych, wymiana na urządzenia inteligentne minimalizujące generowany ruch w sieci. Zakup przełącznika KVM ).
System monitoringu parametrów środowiskowych ( składający się z: jednostki kontrolnej systemu monitoringu parametrów środowiskowych, czujnik dymu, wilgotności i temperatury )
6) Czytnik kart kryptograficznych – 5 szt.
7) Zestaw komputerowy +oprogramowanie biurowe – 17 szt.
8) Szkolenie stacjonarne lub on-line dla administratora sprzętu, informatyka
w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń i oprogramowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30214000-2 - Stacje robocze

33195100-4 - Monitory

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
wzoru: L= C+ T, gdzie: L– całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Zakup i wdrożenie platformy e-usług Mieszkańca
Zakup portalu eusług kompletnego systemu umożliwiającego jednostce i obywatelom korzystanie z elektronicznych usług publicznych i zasobów informacyjnych w celu minimalizacji konieczności osobistej obecności interesanta w urzędzie wraz z utrzymaniem Centralnej Platformy e-usług Mieszkańca przez 18 m-cy.
Wdrożenie/szkolenie Centralnej Platformy e-usług Mieszkańca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
wzoru: L= C+ T, gdzie: L– całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie sieci aplikacji
i pracowników, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji na oprogramowanie
z możliwością monitorowania do 50 stacji roboczych oraz nielimitowaną liczą urządzeń sieciowych wraz z wsparciem technicznym przez 24 miesiące.
Zarządzanie prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych przez które pracownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
wzoru: L= C+ T, gdzie: L– całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji zamówienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
Zdolności technicznej i zawodowej:
Warunek dotyczący doświadczenia:
Część 1: Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz ze szkoleniem dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania
wykaz dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy potwierdzający realizację co najmniej 1 zamówienia obejmujące łącznie dostawę sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania oraz ich instalację i konfigurację
o wartości min. 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ,
z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Część 2: Zakup i wdrożenie platformy e-usług Mieszkańca
a) wykaz dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy potwierdzający wykonanie co najmniej 1 zamówienia obejmującego integrację zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów z systemem elektronicznego obiegu dokumentów i portalem e-usług w JST udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z platformą ePUAP, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Część 3: Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie sieci aplikacji
i pracowników, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
a) wykaz dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy potwierdzający realizację co najmniej 1 zamówienia obejmujące łącznie dostawę oprogramowania monitorującego oraz jego instalację i konfigurację o wartości min. 10 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Uwaga: nie dopuszcza się sumowania ilości/ wartości usług zrealizowanych
w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w Rozdział VI SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:
a) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
d) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego SWZ – załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część 1: Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz ze szkoleniem dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania:
a) wykaz dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy potwierdzający realizację co najmniej 1 zamówienia obejmujące łącznie dostawę sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania oraz ich instalację i konfigurację
o wartości min. 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ,
z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Część 2: Zakup i wdrożenie platformy e-usług Mieszkańca:
wykaz dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy potwierdzający wykonanie co najmniej 1 zamówienia obejmującego integrację zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów z systemem elektronicznego obiegu dokumentów i portalem e-usług w JST udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z platformą ePUAP, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Część 3: Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie sieci aplikacji i pracowników, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania:
wykaz dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy potwierdzający realizację co najmniej 1 zamówienia obejmujące łącznie dostawę oprogramowania monitorującego oraz jego instalację i konfigurację o wartości min. 10 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa w Rozdziale VI SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 Rozdziału VII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku:
a) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od producenta materiałów dostarczającego główne materiały lub sprzęt czynniki, które wstrzymały produkcję), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy;
2) Zmiana zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego sprzętu.
3) Zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.