eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › EP/220/79/2022 Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EP/220/79/2022 Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EP/220/79/2022 Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e5b0200-a15c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna
jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk "Załóż konto”. Wykonawca
rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający,
informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie
jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego
podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług
zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Minimalne wymagania techniczne
dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ, rozdz.10 pkt 10.7. oraz 10.8. Pozostałe wymagania techniczne zostały
opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. Informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Karolina Kozyra, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25 –
15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Andżelika Skobel, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod
numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Dane
osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia
publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące
danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15
RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do
sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników; 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych
osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do
organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych
osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/79/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ dla Zadania nr 1. Zadanie składa się z 12 pozycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentu, tożsame z opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.
2.W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część Oferty.
3.Okoliczności skorzystania z Opcji: wykorzystanie ilości wyrobów ujętych w ramach zamówienia podstawowego w trakcie
trwania Umowy (nie później niż 7 dni przed zakończeniem okresu jej obowiązywania), z uwagi na zwiększenie ilości
wykonywanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych.
4.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o
ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ.

Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe
poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska
największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
3. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych, zawierających nową cenę.
5. W przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry podlegające ocenie jakościowej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i pkt 6.3., Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP, tj. wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 6.1. i pkt 6.3., Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub
oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ), b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
- w postaci kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych potwierdzających zgodność z rzeczywistością oświadczeń Wykonawcy dotyczących parametrów podlegających ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz opisujących oferowany przez Wykonawcę asortyment
-nieodpłatnych próbek (wzory) w ilości dwóch sztuk z każdego asortymentu (poz. 1-12) niepodlegających zwrotowi – w celu potwierdzenia zgodności z rzeczywistością oświadczeń Wykonawcy dotyczących parametrów granicznych oraz podlegających ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert (tj. oświadczeń składanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1A oraz 1B do SWZ);.
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe inne niż próbki z ofertą, w postaci elektronicznej w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Próbki należy złożyć przed upływem terminu składania ofert osobiście, za pośrednictwem posłańca, operatora pocztowego lub przesłać przesyłką kurierską do Kancelarii Zamawiającego – II piętro, ul. Broniewskiego 2, 71-460 Szczecin. Chwilą złożenia próbek będzie data dostarczenia do miejsca, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zgodność z rzeczywistością oświadczeń Wykonawcy dotyczących parametrów podlegających ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych dotyczących parametrów podlegających ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca nie otrzyma punktów w tych pozacenowych kryteriach oceny ofert, których dotyczyły niezłożone, niekompletne lub błędne przedmiotowe środki dowodowe.
5. W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub wadliwych przedmiotowych środków dowodowych opisujących oferowany asortyment, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem pkt 3. powyżej.
6. W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. powyżej, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub wadliwych przedmiotowych środków dowodowych opisujących oferowany asortyment, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych .
W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa powyżej, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zgodność z rzeczywistością oświadczeń Wykonawcy dotyczących parametrów podlegających ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835). Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 3 do SWZ (Wstępne oświadczenie
Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku oferty wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji dostaw o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) skutków działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, o ile mają one wpływ na termin dostawy Wyrobów przez Wykonawcę, w tym w szczególnosci skutki działania siły wyżej w postaci epidemii, wojen, klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarciu Umowy ;
2) zmianę sposobu wykonania dostawy/realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany Wynagrodzenia
w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany wielkości opakowania – z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej za wyrób, o ile zamiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości sztuk dostarczonego Wyrobu oraz nie będzie skutkować zwiększeniem należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego Wyrobu w stosunku do jego ilości i ceny określonych w wyciągu z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy,
c) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Wyrobu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy,
d) zmiany sposobu konfekcjonowania dostarczanych Wyrobów, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez wytwórcę (producenta) tych Wyrobów,
e) korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen Wyrobów, objętych Przedmiotem Umowy, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o promocji, wskazując który Wyrób jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja oraz cenę promocyjną, dodatkowo przywołując oznaczenie Umowy, na podstawie, której dany Wyrób jest dostarczany,
f) zmiany przedmiotu dostawy poprzez zastąpienie Wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie innymi wyrobami o analogicznym przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załącznik nr 2 do Umowy; w szczególności lecz nie wyłącznie zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się wyrobów nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych, czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego;
3) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
4) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 3 Umowy, poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Szczecin, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy
(Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w Sekcji IX- Pozostałe informacje).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
2.Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, (ii) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 3 powyżej.
Zmiany wysokości Wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:(1) każda ze Stron może żądać zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) w przypadku zmiany kwartalnego Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacja – rodzaj wskaźnika A - analogiczny okres roku poprzedniego=100), ogłaszanego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) /źródło GUS, www.stat.gov.pl/(2) zmiana kwartalnego Wskaźnika GUS uzasadnia żądanie zmiany Wynagrodzenia pod warunkiem, że różnica pomiędzy kwartalnym Wskaźnikiem GUS obowiązującym w dniu, w
którym upływał termin składania ofert w postępowaniu, w następstwie którego zawarto Umowę, a ostatnio opublikowanym kwartalnym Wskaźnikiem GUS obowiązującym przed wystąpieniem przez Stronę z wnioskiem o zawarcie aneksu, wynosi co najmniej 10%;
(3) zmiana Wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż od następnego miesiąca kalendarzowego;(4) zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będzie części Wynagrodzenia przypadającej do zapłaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 1)-3) powyżej;(5) Strona występująca z wnioskiem o zawarcie aneksu może uczynić to nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;(6) Strona, która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie aneksu może uczynić to ponownie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym wystąpiła z poprzednim wnioskiem o zawarcie aneksu;(7) W przypadku kolejnych wniosków o zawarcie aneksu składanych przez Stronę postanowienia zawarte w pkt (1) – (4) stosuje się odpowiednio, z tym, że:
a) różnicę uzasadniającą żądanie zmiany Wynagrodzenia oblicza się pomiędzy kwartalnym Wskaźnikiem GUS obowiązującym w dniu wystąpienia przez Wykonawcę z poprzednim wnioskiem o zawarcie aneksu a ostatnio opublikowanym kwartalnym Wskaźnikiem GUS obowiązującym przed wystąpieniem przez Wykonawcę z wnioskiem o zawarcie aneksu;
b) zmiana Wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż od następnego miesiąca
kalendarzowego;c) zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będzie części Wynagrodzenia przypadającej do zapłaty
po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt a), b) powyżej;
(8) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot Umowy był realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego;(9) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyższych postanowień każdorazowo na poziomie do 10% kwoty odpowiadającej niezrealizowanej części Umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.