eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krapkowice › Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu w Steblowie oraz oświetlenia w parku Magnolia w KrapkowicachOgłoszenie z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00084743 z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu w Steblowie oraz oświetlenia w parku Magnolia w Krapkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 44 66 800

1.5.8.) Numer faksu: 77 44 66 833

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: f.bielec@krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu w Steblowie oraz oświetlenia w parku Magnolia w Krapkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fe89405-ca8b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00084743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000826/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia placu wiejskiego oraz terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Steblowie

1.1.11 Budowa oświetlenia w parku Magnolia przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.krapkowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https;//miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się:
1.1przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.2ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
1.3poczty elektronicznej.
2.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, e-mail: umig@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 800, fax 77 44 66 888;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krapkowice jest Pani Agnieszka Kaczmarczyk, kontakt: adres e-mail iod@krapkowice.pl, tel. 77 44 66 874*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu w Steblowie oraz oświetlenia w parku Magnolia w Krapkowicach” nr BZP.271.7.2021 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu wiejskim oraz terenie rekreacyjno-sportowym w Steblowie, polegający m.in. na montażu opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach z kamerami do monitoringu, montażu słupa oświetleniowego na prefabrykowanym fundamencie betonowym wraz z oprawą oświetleniową LED oraz montaż szafki elektrycznej z zestawem gniazd 400/230V oraz aparastaura bezpiecznikową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami oceny ofert i współczynnikami wag(znaczeniem) do tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji w miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa oświetlenia w parku Magnolia w Krapkowicach gdzie przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w parku, polegający m.in. na wykonaniu kablowej linii elektroenergetycznej, montażu słupów oraz montażu liniowych opraw oświetleniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami oceny ofert i współczynnikami wag(znaczeniem) do tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji w miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. o udzielenie zamówienia moga ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
2.1 zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.4 zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
2.4.1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonała w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przebudowie lub rozbudowie linii oświetlenia ulicznego wartości nie mniejszej niż Część I (zadanie nr 1): 8.000,00 złotych brutto, Część II (zadanie nr 2): 20.000,00 złotych brutto.
2.4.2 Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy jedną osobą z uprawnieniami do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych: SEP grupa E do 1 kV. Osoba ta powinna posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach powyżej 3m – dotyczy Części I (Zadania nr 1) oraz Części II (Zadania nr 2).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
2.1informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy
Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2.2 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
2.3odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.4oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z wykonawców.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1 i 2.3 – 2.4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) informacji z KRK, o której mowa w pkt 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak
rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1;
2) odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w pkt 2.3 – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
3.2Dokument, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3.3Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 3.2 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1 wykaz robót budowlanych: wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą
być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. załącznika nr 5 do SWZ.
1.2 wykaz osób: skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg. załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda załączenia przez wykonawcę przedmiotowego środka dowodowego w
postaci:
a) karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi.
Dokument o którym mowa w lit. a stanowi przedmiotowy środek dowodowych, o którym mowa w
art.107 ust.1 Pzp.
Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego środka dowodowego o którym
mowa w lit.a będzie miała zastosowanie procedura o której mowa w art.107 ust.2 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty.
3.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta owa umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Każdy wykonawca z osobna nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy (art.117 ust4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonał wyboru wykonawcy w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy - urzędowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,
2)gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hyydrologicznych, wykopalisk, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, lub skażęń, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia opisanych przeszkód.
3) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wówczas termin realizacji umowy zostanie przesunięty o czas trwania przeszkody,
4)zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust.3 i 4 art. 455 ustawy.
3.W przypadku, o którym mowa w ust.2 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 7 o normy czasu przewidziane w KNR, a w razie braku tych norm – w KNR określonych dla robót stanowiących podstawę sporządzenia aneksu do umowy.
4.Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-30

2021-06-16 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.