eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97f08138-930a-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028271/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2022 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063479/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325125,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Brzeziny (dróg publicznych i wewnętrznych) w 2022 roku.

– Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem

Zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia, obejmuje m.in. następujące prace:
 usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok itp., elementów pasa drogowego;
 frezowanie starej i układanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach jezdni wskazanych przez Zamawiającego;
 regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej.

– Remonty cząstkowe chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych

Zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia, obejmuje m.in. następujące prace:
 usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok itp., elementów pasa drogowego;
 budowa/przebudowa chodników i uzupełnianie brakujących odcinków ciągów pieszych, zatok parkingowych, miejsc postojowych dla samochodów, naprawa nawierzchni pasów zielonych itp.;
 wymiana istniejących krawężników, obrzeży lub układanie nowych;
 regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej.

– Utrzymanie (remonty cząstkowe)/utwardzenie dróg i powierzchni gruntowych

Zakres usług, objętych opisem przedmiotu zamówienia, obejmuje m.in. następujące prace:
 bieżące utrzymanie i remonty dróg gruntowych (o nawierzchni tłuczniowej\żwirowo-tłuczniowej);
 utwardzanie dróg dojazdowych, powierzchni gruntowych.

– Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia, obejmuje m.in. wykonanie i odtwarzanie pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i zatok.

– Sprzątanie pasa drogowego oraz ciągów chodnikowych

2. Zakres poszczególnych prac będzie przekazywany Wykonawcy w pisemnych zleceniach, bądź za pośrednictwem faksu lub e-maila.
3. Terminy realizacji prac ustalane będą każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach wykonania prac lub faxach bądź e-mailach.
4. Wykonawca, od chwili przyjęcia polecenia wykonania prac, faxu lub e-maila, ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nie usunięcia lub nie zabezpieczenia zgłoszonego przez Zamawiającego uszkodzenia drogi.
5. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zlecone prace należy wykonać w ciągu 24 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (zgłoszenia przekazane telefonicznie, faksem lub mailem).
6. Rozliczenie za wykonane prace następować będzie wg faktycznie wykonanych jednostek rzeczowych w cenach jednostkowych określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonanych prac w terminie najpóźniej do 7 dni po ich zakończeniu.
7. Odbiory dokonywane będą po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania prac.
8. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego prac w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia ich zakończenia.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości bądź wad lub usterek, Zamawiający przerwie odbiór i wskaże termin na usunięcie wad przez Wykonawcę. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Ponowne przystąpienie do końcowego odbioru nastąpi po usunięciu wad przez Wykonawcę. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru prac nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy i usunięciu wszelkich wad
i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.
11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad, nienadających się do usunięcia, Zamawiający poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi w kodeksie cywilnym w ramach przysługujących mu uprawnień może również:
1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej
i technicznej, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;
2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prawidłową organizację prac i organizację ruchu drogowego w czasie trwania prac.
13. Wykonawca zapewni dozór mienia na terenie wykonywania prac na własny koszt.
14. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z późn. zm.), na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu do wykonania przedmiotu umowy.
15. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca powinien posiadać Kartę Przekazania Odpadów.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich oraz za Podwykonawców, powstałe w związku
z prowadzonymi pracami.
18. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie wykonywanych prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie wykonywanych prac oraz utrzymywania terenu wykonywanych prace w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
20. Wykonawca uporządkuje teren, na którym były wykonywane prace po ich zakończeniu, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
21. Wykonawca zabezpieczy i w sposób właściwy oznakuje teren wykonywania prac.
22. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
23. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. pracowników fizycznych oraz kierowców pojazdów i urządzeń, którymi będzie realizowany przedmiot zamówienia.
24. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399298,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399298,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399298,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANDRO Anna Fijałkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101010173

7.3.3) Ulica: ul. Brzezińska 138

7.3.4) Miejscowość: Koluszki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399298,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.