eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycjaOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nakielski

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. H. Dąbrowskiego 54

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 386 66 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nakielski

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nakielski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a42f6676-a6b3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018347/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczniów w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_naklo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej/profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_naklo (należy odszukać przedmiotowe postępowanie). Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywała się za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem ww. formularza (po kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana). Informacje dot. odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, w tym załączniki do niej, musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
3.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
3.4. włączona obsługa JavaScript,
3.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
3.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na ww. stronie w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
4.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Pzp.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
10. Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Ciąg dalszy informacji znajduje się w sekcji IX ogłoszenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Starosta Nakielski, ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 52 386 66 33, e-mail: daneosobowe@powiat-nakielski.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którym
jest Roman Swiątek-Kuehn, adres: Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not., ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 52 386 66 38, e-mail: daneosobowe@powiat-nakielski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwane dalej RODO) na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OWO.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa świadomym wyborem III edycja. W kursie wezmą udział łącznie 32 osoby. Szczegółowy opis przedstawia opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca składa ofertę na cały zakres zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) – waga kryterium 60% (1% = 1 pkt)
Doświadczenie trenera (D) – waga kryterium 40% (1% = 1 pkt)
2. Kryterium „Cena” (C):
1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2) Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: C = C min/ C o x 60 pkt, gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł); C o – cena brutto badanej oferty (zł).
3. Kryterium „Doświadczenie trenera” (D):
1) Wykazane przez wykonawcę doświadczenie trenera będzie stanowiło podstawę do przyznania punktów. Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie informacji wpisanych do Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie trenera, skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi przedziałami. Co do zasady, zamawiający wymaga oddelegowania do realizacji zamówienia jednego trenera. Jednakże zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez dwóch trenerów, jednego odpowiedzialnego za teorię oraz drugiego – odpowiedzialnego za praktykę. Zamawiający będzie punktował doświadczenie trenera zdobyte w okresie ostatnich 2 lat przed terminem na składanie ofert. W tym terminie musiał się odbyć cały kurs. Doświadczenie będzie rozumiane w następujący sposób: jest to ilość przeprowadzonych kursów prawa jazdy kat. B w wymiarze godzinowym wskazanym w formularzu ofertowym na rzecz min. 12-osobowej grupy uczestników. W przypadku wykazania w formularzu ofertowych dwóch trenerów jw., zamawiający zsumuje ilość przeprowadzonych przez nich kursów i podzieli ją przez dwa, czyli przez ilość trenerów. Uzyskana w ten sposób liczba stanowić będzie uśrednioną ilość przeprowadzonych kursów i będzie podstawą do wyliczeń.
2) Punkty zostaną przyznane według następującego schematu:
2 kursy – 0 punktów
3-5 kursów – 10 punktów
6-8 kursów – 20 punktów
9-11 kursów – 30 punktów
12 i więcej kursów – 40 punktów
4. Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów za ww. kryteria.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący doświadczenia: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na: realizacji kursu z zakresu tematyki kursu stanowiącego przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto dla każdej z usług;
b) warunek dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą do realizacji kursu, stanowiącego przedmiot zamówienia, posiadającą: wykształcenie co najmniej średnie, odpowiednie uprawnienia (akredytacje) do realizacji kursu oraz min. 300 godzin doświadczenia, wypracowanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, przy realizacji kursów prawa jazdy kat. B. Do realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość skierowania dwóch trenerów – jednego odpowiedzialnego za teorię oraz drugiego – odpowiedzialnego za praktykę. W takim przypadku wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że będzie dysponował tymi osobami a osoby te posiadają wykształcenie i uprawnienia jak wyżej oraz, że teoretyk i praktyk wypracowali po min. 150 godzin przy realizacji kursów prawa jazdy kat. B.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), dalej: specustawa sankcyjna, zostały wprowadzone dodatkowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględnia także przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania ww. warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego do oferty oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (odpowiednio dla wykonawcy – załącznik nr 3 i podmiotów trzecich – załącznik nr 3a do SWZ);
2. (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. (opcjonalnie jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale VII SWZ (załącznik nr 4 do SWZ);
4. (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
5. (opcjonalnie jeśli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ).

Zamawiający zaleca dołączenie również odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe oświadczenia i dokumenty złożone z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie, stanowiące zał. nr 4 do SWZ.
6. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuści zmianę trenera, bądź wskazanie dodatkowego na etapie realizacji zamówienia, jedynie pod warunkiem zaproponowania osoby o takim samym lub większym doświadczeniu, jak to wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_naklo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej:
11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
13. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
14. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
15. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
16. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
18. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
21. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.