eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie kompleksowej obsługi "Florianki" - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-03-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie kompleksowej obsługi „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej obsługi „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df00d98a-8de3-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056922/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/002/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 288948,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie kompleksowej obsługi „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie to jest w zakresie: prowadzenia portierni oraz dozorowania obiektu, obsługi szatni, sprzątania i utrzymanie czystości i stanu sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz budynku, bieżącej konserwacji urządzeń i sprzętów w budynku (w tym zakupu i wymiany żarówek, bezpieczników itp.), doraźne uruchamianie bufetu w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego (kawa, herbata, napoje, artykuły spożywcze pakowane), kompleksowej techniczno – porządkowej obsługi koncertów i innych imprez AMKP. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem powierzchni i kubatur, wskazaniem wymagań technicznych i funkcjonalnych, sposobu świadczenia usług oraz innych czynników mających wpływ na cenę stanowi załącznik nr 1A do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (projekt umowy/ PPU).
Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla zainteresowanych wykonawców wizji lokalnej obiektu przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie, w którym będą świadczone usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy - Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty w postępowaniu od uczestnictwa w wizji lokalnej. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w jednym z dwóch wybranych terminów to jest w dniu 16.02.2022 r. o godz. 10:00 lub w dniu 18.02.2022 r. o godz. 10:00 przed wejściem głównym budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane będą do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz pełnej nazwy i adresu reprezentowanego wykonawcy. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego okaże obiekt. Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań oraz udzielenia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy składać w trybie przewidzianych w przepisach ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozdz. IX SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

55510000-8 - Usługi bufetowe

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

98341140-8 - Usługi dozorowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 345854,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400811,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 345854,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BM-SUPPORT BEATA MILC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441246077

7.3.3) Ulica: KASZÓW 575

7.3.4) Miejscowość: Liszki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-060

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

WYMIANA ŻARÓWEK , WSZYSTKIE PRACE Z WYKORZYSTANIEM RUSZTOWANIA
ZAWARTE W OPZ ORAZ INNE PRACE NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3M, JAROSŁAW ŚWIDERSKI SPIT, UL. BOCIANA 4B/49, NIP: 8641776365

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 345854,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.