eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHOgłoszenie z dnia 2022-03-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856812487

1.5.8.) Numer faksu: 856812487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2003517-a131-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00083894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup Autobusu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza oraz poczty elektronicznej sekretariat@ug.bialowieza.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45https://platformazakupowa.pl/strona/45--instrukcjeinstrukcje
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
7. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w w Dziale III Rozdział 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wójt Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl, nr tel.: (85) 681 24 87.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug.bialowieza.pl
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznegi; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP.
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO przwo do usunięcia danych osobowych;
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „autobusem”, „pojazdem” lub „przedmiotem zamówienia”, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 2095 z późn. zm.).
2. Paramtry techniczne autobusu:
1) Liczba miejsc minimum 23+1;
2) Miejsce dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu foteli w tylnej części autobusu lub 23+1+dodatkowe miejsce dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
3) Autobus fabrycznie nowy z roku 2022:
- pojazd bazowy wyprodukowany w 2022 r.
rok produkcji pojazdu bazowego potwierdzony w karcie pojazdu wydanej przez producenta pojazdu bazowego.
- wymagana homologacja potwierdzająca przystosowanie autobusu do przewozu osób o utrudnionej zdolności ruchowej. Dodatkowo przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Przystosowanie potwierdzone przeglądem technicznym;
- kolor grafitowy lub szary;
4) Silnik diesla o Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 2200 cm³ i nie większej niż 3000 cm³;
5) Moc silnika min. 175 KM;
6) Norma emisji spalin min EURO VI E;
7) Automatyczna skrzynia biegów min. 6 stopniowa;
8) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 6300 kg;
9) Systemy kontroli: ABS, ASR, ESP lub równoważne;
10) Tachograf cyfrowy;
11) Wspomaganie kierownicy;
12) Immobiliser;
13) Tempomat;
14) Centralny zamek z pilotem;
15) Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne;
16) Bez systemu start – stop;
17) Hamulec postojowy (uruchamiany manualnie za pomocą dźwigni);
18) Zbiornik paliwa min. 100 l z podłączeniem do ogrzewania dodatkowego;
19) Światła obrysowe na dachu pojazdu przód/tył;
20) Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów;
21) Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni;
22) Dodatkowy trzeci kluczyk z pilotem;
23) Pojazd wyposażony w opony letnie;
24) Dodatkowy komplet kół z ogumieniem zimowym;
25) Rozstaw osi minimum 4100 mm;
26) Długość autobusu minimum 7500 mm;
27) Wysokość wnętrza wymagana w części pasażerskiej na całej długości przejścia min. 1950mm;
28) Wysokość maksymalna autobusu 3450 mm;
29) Oś tylna na kołach bliźniaczych;
30) Obniżony stopień wejścia z oświetleniem, wersja z wejściem przednim. Poręcze ułatwiające wejście i wyjście z autobusu (strona prawa i lewa);
31) Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa) wyposażone w indywidualne oświetlenie i nagłośnienie dla pasażerów. Półka lewa wyposażona w zamykany schowek na dokumenty (minimum formatu A4);
32) Szyby podwójne termoizolacyjne ciemne;
33) Okno dachowe uchylne pełniące role wyjścia ewakuacyjnego;
34) Fotele układ i wyposażenie minimalne: 6 szt. 2 osobowych i 6 sztuk pojedynczych, fotele rozsuwane od strony przejścia zarówno podwójne (tylko od przejścia) jak i pojedyncze. Pojedyncze sztywne fotele ławy tylnej 4 szt. Fotel pilota ze składanym siedziskiem. Siedzenie kierowcy komfortowe, wyposażone w podłokietnik i regulowany zagłówek. Pasy bezpieczeństwa 3 pkt. na wszystkich fotelach. Fotele w obszarze mocowania wózka inwalidzkiego demontowane bez użycia narzędzi za pomocą nóg szybko złącznych;
35) Klimatyzacja kierowcy kokpitowa niezależna do klimatyzacji pasażerskiej;
36) Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej o mocy minimalnej 14 KW działająca na drugiej sprężarce stanowiąca odrębny układ klimatyzacyjny działający niezależnie od klimatyzacji kokpitowej. Nadmuchy indywidualne dla pasażerów w półkach bagażowych i nad fotelami tylnej ławy.
37) Dodatkowe ogrzewanie wodne konwektorowe wyposażone w nadmuch ciepłego powietrza umieszczone bezpośrednio przy drzwiach tylnych pojazdu (ściana boczna prawa lub lewa strona przy podłodze);
38) Ogrzewanie suche powietrzne niezależne od pracy silnika o mocy minimum 4 KW. Urządzenie zamontowane pod podłogą autobusu w podwoziu z równomiernym rozprowadzeniem ciepłego powietrza we wnętrzu pojazdu (minimum 5 wylotów ogrzewanego powietrza). Dodatkowo wyposażone w programator czasu pracy i płynną regulację temperatury;
39) Oświetlenie autobusu w technologii LED dzień/noc. Dodatkowe oświetlenie na ścianach
bocznych i przy podłogowe w części dla osób na wózkach inwalidzkich;
40) Kamera cofania zintegrowana z trzecią lampą stop;
41) Radio z nawigacją, wzmacniaczem, mikrofonem, ekranem dotykowym minimum 6 cali;
42) Koło zapasowe z zestawem narzędzi;
43) Stanowisko wózka inwalidzkiego wyposażenie: atestowane szyny podłogowe komplet, pasy do mocowania wózka inwalidzkiego podczas jazdy komplet, pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim komplet, winda kasetowa montowana w podwoziu pojazdu służąca do obsługi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Minimalny udźwig 300kg;
44) Gaśnice autobusowe 2 szt., Apteczka, Kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej, tabliczki magnetyczne oznaczające przewóz osób na wózku inwalidzkim;
45) Kolorystyka wnętrza do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy;
46) Transport autobusu na koszt i ryzyko wykonawcy;
47) Autoryzowana stacja obsługi producenta autobusu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego;
48) Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się w pojeździe w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji;
49) Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację autobusu wykonawca przekaże zamawiającemu po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego.
50) Gwarancja na oferowany autobus minimum 24 miesiące.
3. O terminie odbioru dostawy Wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego, co najmniej na 5 dni przed datą odbioru dostawy samochodu.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy Białowieża na własny koszt i odpowiedzialność. Wraz z samochodem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym, certyfikaty i atesty dopuszczające w/w pojazd do właściwego użytku.
5. Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu na kołach do Zamawiającego.
6. Pojazd powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:
- kartę pojazdu,
- książkę gwarancyjną,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- dwa komplety kluczyków.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
ilość zsumowanych punktów w kryteriach określonych w przedmiotowym postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność silnika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w Dziale II Rozdział 8 SWZ;
3) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
a) pełnomocnictwo
b) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w Dziale II Rozdział 6 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Oświadczenia składają odrębnie:
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
3) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
Pełnomocnictwo:
-w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie określonym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.