eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2021-06-15


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083759 z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceffb586-ccdf-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010888/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.16 Odczynniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt badawczy pn. "Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki" Akronim BIO-ONKO-REG realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego " Umowa nr POIR.04.01.02-00-0085/17-00 z dnia 28.03.2018 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sum.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sum.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 61 Pzp) wyłącznie za pośrednictwem Platformy w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), pod
adresem: https://sum.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 Pzp, w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.2. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:1) w formie elektronicznej (oznacza to postać
elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),2) w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać
od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest
wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest
pisemna notatka z ustnej rozmowy).5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający
zamieści na Platformie przetargowej informacje o:1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;2) cenach zawartych w ofertach.6. Informację o wyborze
oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie.7.
Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę.Szczegóły zawarte w SWZ niniejszego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych
Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;2)
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie
internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w
przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) Odbiorcami
danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019
z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;5) Dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym
postępowaniu będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej;6) Obowiązek podania przez Wykonawcę osobowych bezpośrednio jego
dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) W
odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Osoby uczestniczące
w przedmiotowym postępowaniu posiadają:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych bezpośrednio ich dotyczących ;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych(1);c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (2);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego
zamówienia narusza przepisy RODO;9) Nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w
przedmiotowym postępowaniua) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w
przedmiotowym postepowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. (1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. (2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z
zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/TP/12/I/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pakiet nr 3: Odczynniki II;
Kody CPV: ;
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w niniejszej SWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. tę ofertę,
która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako suma
punktów uzyskanych za kryterium: „cena”, „termin realizacji dostawy” i „termin realizacji dostawy
reklamowanego produktu”: A+B+C. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w ten
sposób, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy reklamowanego produktu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale XVI ust. 4.1., wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):- w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5Wykonawca składa oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale XVI ust. 4.1., wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):- w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5Wykonawca składa
oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Zamawiający żąda by Wykonawca, który zaoferował w ofercie produkt równoważny do produktu referencyjnego, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe, np. certyfikaty jakości, świadectwa, atesty, aprobaty techniczne lub karty katalogowe dotyczące oferowanego rozwiązania lub produktu równoważnego.
b) Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych jeżeli Wykonawca ich nie złoży lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne. Brak ich złożenia wraz z ofertą skutkować będzie jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
c) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wraz
z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
d) Zamawiający dopuszcza, aby załączone przedmiotowe środki dowodowe sporządzone były
w języku polskim lub angielskim.
e) Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one że oferowane dostawy (produkty równoważne) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 4.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Uwaga Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (ust. 4.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. 6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 455 ustawy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sum.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

2021-06-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.