eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW PROFILAKTYKI OCHRONY ŚRODOWISKAOgłoszenie z dnia 2021-06-15


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083722 z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW PROFILAKTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020625701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obornicka 100-102

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW PROFILAKTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95a667fc-ccf0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008669/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Zakup wyposażenia i materiałów ochrony środowiska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/2wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale XI. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INFR/252/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa środków i materiałów profilaktyki ochrony środowiska - sorbenty, dyspergenty, worki. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące załączniki: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa środków i materiałów profilaktyki ochrony środowiska - maty sorbcyjne, zestawy ekologiczne, czyściwo. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące załączniki: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.2 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki

39831240-0 - Preparaty czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa środków i materiałów profilaktyki ochrony środowiska - wanny, pojemniki. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają następujące załączniki: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.3 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3.1, 3.2 lub 3.3 do SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert (art. 125 ust. 3 ustawy Pzp).
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XIV. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SWZ – w postaci:
w zadaniu nr 1:
a) dla pozycji 1-3: opisu technicznego wyrobu lub karty technicznej producenta potwierdzającej chłonność oraz wielkość ziaren,
b) dla pozycji 4-5: karty charakterystyki substancji.
w zadaniu nr 2:
a) dla pozycji 3: zdjęcia wierzchniej i spodniej warstwy umożliwiających identyfikację oraz sprawdzenie parametrów produktu,
b) dla pozycji 1- 2, 4-11: zdjęcia umożliwiającego identyfikację oraz sprawdzenie parametrów produktu.
w zadaniu nr 3:
dla pozycji 1-9: zdjęcia umożliwiającego identyfikację oraz sprawdzenie parametrów oferowanego produktu.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 106 ust. 3 Pzp, akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe do wskazanych powyżej, jeżeli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XIII. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w art. 107 ust. 3 ustawy Pzp) wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w postaci:
w zadaniu nr 1:
a) dla pozycji 1-3: opisu technicznego wyrobu lub karty technicznej producenta potwierdzającej chłonność oraz wielkość ziaren,
b) dla pozycji 4-5: karty charakterystyki substancji.
w zadaniu nr 2:
a) dla pozycji 3: zdjęcia wierzchniej i spodniej warstwy umożliwiających identyfikację oraz sprawdzenie parametrów produktu,
b) dla pozycji 1- 2, 4-11: zdjęcia umożliwiającego identyfikację oraz sprawdzenie parametrów produktu.
w zadaniu nr 3:
dla pozycji 1-9: zdjęcia umożliwiającego identyfikację oraz sprawdzenie parametrów oferowanego produktu.
Zamawiający, zgodnie z art. 106 ust. 3 Pzp, akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe do wskazanych powyżej, jeżeli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

2021-06-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.