eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta ToruniaOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870525973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 159

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpo.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mpo.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0be2ef1e-a6b0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UCP/ZP-6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-01-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga zawarcia polis od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zamówienia na sumę co najmniej 300 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykażę że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę o tożsamym zakresie prac .
Za usługę zamawiający uzna: jedną usługę, realizowaną w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż 6 m-cy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto w miastach o liczbie ludności do 200 tys. mieszkańców, której zakres obejmuje oczyszczanie terenów zewnętrznych tj.: placów lub parkingów lub chodników lub przystanków, oraz naprawy i konserwacje wiat przystankowych, wygrodzeń drogowych. – załącznik nr 16

b) Dysponuje lub będzie dysponować na dzień zawarcia umowy narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia:
- minimum 5 samochodami do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej z możliwością przewozu brygad roboczych, minimum 2 pracowników na pojazd. Pojazdy powinny posiadać zamknięte nadwozie uniemożliwiające wydostanie się zanieczyszczeń na zewnątrz – załącznik nr 10

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:
1) umownego terminu wykonania Umowy w przypadku:
a) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy lub przerwy w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
b) zmiany przepisów prawa;
c) siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie przyszłe, niemożliwe do zapobieżenia i niemożliwe do przewidzenia, przypadkowe lub żywiołowe, które wpływa na termin wykonania Umowy;
d) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dot. tożsamego zamówienia na kolejne lata utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia, przez co rozumie się także czynności związane z przygotowaniem wszczęcia postępowania przetargowego - zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 4 ust. 5 Umowy - zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
3) zmiany danych teleadresowych - miana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wartości umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na następujących zasadach:
a) zmiana cen jednostkowych przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu
o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub inna podstawa uprawniająca do zmiany zgodnie z czynnikiem cenotwórczym.
b) strony mogą wnioskować zmiany cen jednostkowych wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmieni się (ulegając zwiększeniu lub zmniejszeniu) co najmniej o 5 %,
c) maksymalna zmiana wartości umowy dopuszczona przez Zamawiającego w związku z waloryzacją wynosi 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,
d) wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt przedmiotu zamówienia, może zostać złożony drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 180 dni od dnia terminu składania ofert;
e) zmiana cen jednostkowych będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca w którym zaistniała przesłanka określona w lit. b), z zastrzeżeniem lit. d) powyżej,
f) waloryzacji podlegać będą wyłączenie ceny jednostkowe za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji oraz za dostawy wykonane w tym okresie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.