eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa mebliOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060059216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dywizjonu 303 nr 35

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.murawska@law.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.law.mil.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-727f57bb-8123-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244370/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa mebli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514155

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp/tp/134/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 227428,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fotele biurowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 55047,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Meble biurowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 44777,49 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Meble do Klubu Uczelnianego

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 21300,73 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Meble do szatni sportowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 36227,98 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Meble wykonane z metalu

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 12926,45 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Meble do pomieszczenia socjalnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 1737,72 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szafy ubraniowe dla podchorążych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 36927,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ławki szkolne - stoliki pod komputer dla podchorążych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 4735,80 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Krzesła bankietowe oraz stoły bankietowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39153000-9 - Meble konferencyjne

4.5.5.) Wartość części: 13747,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, w zakresie zadania nr 1, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, w zakresie zadania nr 9, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.