eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiegoOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943988

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Floriański 1

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@skarzysko.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpskarzysko.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31d84f34-9892-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31d84f34-9892-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015309/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046470

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko – Kamienna – w szacunkowej ilości 1500 m2 masą z recyklera.
Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt. 5
Wykaz dróg – dla CZĘŚĆI I stanowi załącznik nr 11/1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 186250 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko – Kamienna – w szacunkowej ilości 1500 m2 masą z recyklera.
Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej szt. 5
Wykaz dróg – dla CZĘŚĆI II stanowi załącznik nr 11/2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 175750 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie gmin: Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łączna, Bliżyn, w szacunkowej ilości - 2000 m2 masą z recyklera.
Wykaz dróg - dla CZĘŚĆI III stanowi załącznik nr 11/3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 188000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie gmin: Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łączna, Bliżyn, w szacunkowej ilości - 100 t poprzez wyrównanie nierówności emulsją i grysami.
Uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych 400 m
Wykaz dróg - dla CZĘŚĆI IV stanowi załącznik nr 11/4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 116100 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na wskazaną część postępowania. W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na wskazaną część postępowania. W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) informuje o unieważnieniu Części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie gmin: Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Łączna, Bliżyn, w szacunkowej ilości - 2000 m2 masą z recyklera”
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, postępowanie unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu.
W dniu 06.02.2023 r., Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego”, w którym została złożona jedna oferta następującego Wykonawcy:
a) Czesław Krogulec -Zakład Robót Drogowych "KROGULEC", Ostojów 54, 26-130 Suchedniów, część 3: cena 270 600,00 PLN.
Zamawiający w wyniku badania ofert odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy, ponieważ wykonawca złożył ofertę niezgodną z przepisami ustawy.
Wykonawca złożył ofertę nie zachowując formy elektronicznej, która określona została pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający ponadto informuję, iż zgodnie z wyrokiem KIO 457/22 „kwalifikowany podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność”. W związku z powyższym złożenie oferty nieopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z przepisami ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na wskazaną część postępowania. W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.