eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141629131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-015

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@warszawa.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/rdos-warszawa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ce6422f-a622-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ce6422f-a622-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl./, lub poczty elektronicznej zampub@warszawa.rdos.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, dostępne na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-5602, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi@warszawa.rdos.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom:
 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
 o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPN-I.261.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Jedlnia im. Andrzeja Kowalczewskiego, Dąbrowa Polańska, Parów Sójek, Stawy Raszyńskie, Uroczysko Stephana, Łoś, Pilawski Grąd i Skarpa Jeziorki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady promocji i realizacji zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90720000-0 - Ochrona środowiska

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert: cena (C) – 60 pkt i doświadczenie personelu (D) – 40 pkt:
Ocena kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego.
W ramach kryterium doświadczenie personelu (D) Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formie wykazu osób realizujących przedmiot zamówienia do kryterium oceny ofert sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, w którym wykaże usługi w ramach których każda z osób, wykonywała prace z zakresu swojej specjalizacji przy sporządzaniu projektów: planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 lub projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
1. zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykonawca wykaże że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub monitoringu albo inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000 o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł netto każdy. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług. Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy (jednego zamówienia).
2. dysponuje lub będzie dysponował:
- minimum jednym ekspertem Botanikiem, który posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub w wykonaniu monitoringu albo inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000;
- minimum jednym ekspertem Zoologiem, który posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub w wykonaniu monitoringu albo inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000;
- minimum jednym ekspertem Ichtiologiem, który posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub w wykonaniu monitoringu albo inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000;
- minimum jednym ekspertem Entomologiem, który posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub w wykonaniu monitoringu albo inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000;
- minimum jednym ekspertem Hydrologiem, który posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej dokumentacji na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub w wykonaniu monitoringu albo inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody, parku narodowego, parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ;
2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz ust. 2 i w art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 ustawy Pzp;
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia o którym mowa w pkt. 4.2.4.2 SWZ, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości :
2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);
Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia o których mowa w pkt 6.1 SWZ oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te i dokumenty, mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w formularzu oferty wskazują które usługi będą wykonywane przez poszczególnych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje następujące zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiana całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę, w szczególności w przypadku zmiany warunków świadczenia usług;
2) zmiana podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona usługa, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze administracyjnej Zamawiającego;
3) zmiana adresu dostarczenia przedmiotu Umowy w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego lub jego zamian organizacyjnych;
4) zmiany osób dokonujących odbioru Umowy i nadzoru nad nią – w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze administracyjnej Zamawiającego;
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach, w zakresie w jakim zmiana przepisów prawa lub wydane wytyczne lub interpretacje wymagają zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy określonych w Umowie;
6) zmiany osób realizujących przedmiot umowy, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy i po akceptacji Zamawiającego, osoba ta musi posiadać kompetencje wskazane w SWZ;
7) zmiany czasu świadczenia i planowania usługi tj. zmianę sposobu planowania wykonywania zadań w ramach przedmiotu zamówienia w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy i po akceptacji Zamawiającego tj. zmianę harmonogramu na inną formę planowania. (np. e-mailowo);
8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania Umowy do okoliczności będących skutkiem siły wyższej,
9) wystąpią rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony;
10) zmiany terminów realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy wynikających z OPZ (w tym terminów realizacji poszczególnych etapów), w sytuacji gdy w toku realizacji umowy ujawnią się nieznane Stronom na dzień zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminów wskazanych w OPZ (w szczególności: przedłużająca się procedura odbioru, konieczność przygotowania informacji/dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy);
11) zmiany sposobu dokumentowania sposobu wykonania Umowy, sposobu koordynacji realizacji Umowy przez przedstawicieli Stron – w sytuacji gdy pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności mające wpływ na sposób realizacji Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu e-Zamówienia w zakładce "Oferty / Wnioski" , widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.