eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jejkowice › Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy JejkowiceOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jejkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEJKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 38A

1.5.2.) Miejscowość: Jejkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-290

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324302002

1.5.8.) Numer faksu: 324302880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jejkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: jejkowice.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jejkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e88c4891-a622-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043502/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jejkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e88c4891-a622-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp
komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z
obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a,
44-290 Jejkowice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jejkowice jest Pan Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jejkowice” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezbędnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jejkowice –
ul. Brzozowa, Sosnowa, boczna ul. Głównej.
2.2. Główne rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:
a) roboty rozbiórkowe, które zakładają zerwanie lub frezowanie starej nawierzchni asfaltowej
b) wykonanie wykopu/koryta pod przyszła konstrukcję drogi,
c) wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności
d) wykonanie podbudowy - warstwy dolnej z kruszywa naturalnego,
e) wykonanie warstwy wzmacniającej piaskowej,
f) wykonanie warstwy odsączającej z pospółki,
g) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca),
h) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna asfaltowa),

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 485 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV. OPIS SPOSPOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawcy winni podać cenę (wynagrodzenie ryczałtowe), uwzględniającą obowiązujący podatek VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cenę oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) należy podać liczbowo w kwocie netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
3. Przygotowując ofertę, wykonawcy powinni zapoznać się z dokumentami zamówienia, pozyskać dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje które mogą być niezbędne do wyceny i realizacji prac. Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.
4. Zamawiający umożliwia pomocniczo sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
5. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z dokumentów zamówienia.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którą kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza . Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą o podatku VAT.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy PZP, w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek (wskazać w ofercie odpowiednio modyfikując formularz oferty):
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
a) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
b) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
c) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.
10. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o za-mówieniu oraz SWZ
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówie-niu oraz SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postę-powaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej,
− określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) doświadczenia – Doświadczenie zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zamówienia obejmujące budowę bądź przebudowę bądź rozbudowę bądź remont drogi, o wartości min. 500 000,00 zł. brutto każde; W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP, (załącznik nr 4)
b) kwalifikacji lub wykształcenia – Potencjał kadrowy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dys-ponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu za-mówienia), tj.: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz ważne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do stosownej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-twa.
- min. 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru, w za-kresie budowy bądź przebudowy bądź rozbudowy bądź remontu drogi na minimum 2 zadaniach
o wartości brutto minimum 500.000,00zł. każde
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to Zamawiający rozumie przez to rozumie przez to uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na podstawie Rozporządzeni Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygoto-wania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodziel-nych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiadającym wymaganiom wskazanym odpowiednio w punkcie powyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospo-litej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejsze-go zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z Ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Euro-pejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.)
Jeśli w treści warunku odwołano się do doświadczenia danej osoby, a osoba taka w tym samym okresie czasu pełniła funkcję (świadczyła usługi lub wykonywała swoje obowiązki, etc.) w ramach różnych inwestycji lub w ramach jednej inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym sa-mym czasie pełniła różne funkcje lub pełniła funkcje w ramach różnych inwestycji, nie będzie su-mowany.
Do okresu doświadczenia danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji
(świadczenia usług lub wykonywania obowiązków, etc.) w czasie przypadającym na tzw.
okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia
zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu
czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz
przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres
obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Wskazany wyżej potencjał kadrowy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Załącznik do niniejszego wymagania stanowi załącznik nr 5.
c) potencjał techniczny - korzystania dla realizacji zamówienia z urządzeń technicznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – o którym mowa w rozdziale VI.1. pkt 2 SWZ. (załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifi-kowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

6) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 11

3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 6 do SWZ).

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem (składaną na wezwanie Zamawiającego), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także odpis lub informację, o której mowa powyżej w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby.

6) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 12)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale VI.3.

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresowi podanemu w rozdziale V ust.3 pkt 3.4 lit. a) niniejszej SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 4 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór – załącznik nr 5 do SWZ) wraz z przedłożeniem wymaganych uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 12)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 3 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby;
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby;
- cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oceniane będzie łącznie. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone przez tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy zrealizują te roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - według załącznika nr 7 do SWZ
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W uzasadnionych przypadkach, przy ewentualnej zmianie warunków w regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład, dopuszcza się zmiany warunków płatności.
Powyższe będzie wymagało sporządzenia stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

14. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
15. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie odebranego Przedmiotu umowy, Zamawiającemu będą przysługiwały wszystkie uprawnienia z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, a także z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w niniejszej umowie.
16. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
17. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 18
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, mających wpływ na realizację umowy,

oraz inne dalsze zapisy o zmianie umowy o których mowa między innymi w § 20 oraz § 25 wzoru umowy oraz w samej treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne do-kumenty należy składać w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku ob-cym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia pu-blicznego zostanie sporządzona w języku polskim.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy PZP.
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do implementacji dy-rektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrek-tywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
Powody niedokonania podziału na części:
 Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu w sytuacji, w której składając jedną ofertę na realizację robót opisanych w przedmiocie zamówienia, roboty będą prowadzone po podobnych trasach przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie,
 Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego,
 W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej czy obsługi geodezyjnej, co wpływałoby niekorzystnie na koszty inwestycji dla Zamawiającego. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji, w której składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby jednokrotnie,
 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z zasadami programu:
• nieudzielenie części zamówienia objętego wnioskiem o dofinansowanie skutkuje cofnięciem całości dofinansowania, co w przypadku udzielenia jedynie części zamówienia skutkowałoby koniecznością jego realizacji bez zapewnionego montażu finansowego,
• zgodnie ze stanowiskiem Banku Gospodarstwa Krajowego – Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy. Wykonanie tego obowiązku rodziłoby daleko idące trudności organizacyjne. Wykonawca realizujący zadanie o mniejszym zakresie zobowiązany byłby dostosować tempo prac (spowalniając je) do wykonawcy realizującego zadanie o zakresie większym,
• w przypadku podziału zamówienia na części terminy realizacji poszczególnych zadań będą różne z uwagi na zakres prac. Wykonawcy, którzy wcześniej zrealizują swoje części, będą zmuszeni oczekiwać na gotowość odbioru przez ostatniego z wykonawców. Skutkiem będzie niemożność wypłaty należnego im wynagrodzenia. Wypłata zależeć będzie bowiem od wykonania innej części zamówienia przez innego wykonawcę. Tym samym zmuszalibyśmy część wykonawców, by oczekiwali na należną im wypłatę. Ograniczy to z pewnością krąg podmiotów zainteresowanych udziałem w postepowaniu.
Podsumowując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także utrata dofinansowania.
I inne zgodne z zapisami SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.