eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,113332,7a50e0264f7a045d37edd140bf453cb7.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6b86afa-85d6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028413/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516462

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.7031.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w trybie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

W ramach zamówienia należy odbierać odpady komunalne z następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła: budynki Urzędu Miasta, domy osiedlowe, tereny rekreacyjne, park miejski, itp. Wykaz nieruchomości, z których należy odbierać odpady komunalne określa załącznik nr 4.

1. Rodzaje odpadów komunalnych oraz ich szacunkowa ilość przewidziana do odebrania w całym okresie realizacji zamówienia wynosi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (kod 200301) w ilości około:
a) pojemnik 120 l: 50 szt.;
b) pojemnik 240 l: 55 szt.;
c) pojemnik 1100 l: 155 szt.;
2) selektywnie zebrane odpady komunalnych typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne / metale / opakowania wielomateriałowe (kod 150106) w ilości około:
a) pojemnik 120 l: 10 szt.;
b) pojemnik 240 l: 50 szt.;
c) pojemnik 1100 l: 40 szt.;
3) odpady zielone w ilości około:
a) worki o pojemności 120 l: 335 szt.
b) pojemnik 1100 l: 4 szt.
c) odpady zielone w ilości około: 10 Mg.
4) odpady wielkogabarytowe w ilości około: 1 Mg.
2. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych przewidziane do odebrania z poszczególnych nieruchomości określa załącznik nr 5.
3. Sposób odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 4.
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady komunalnych typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne / metale / opakowania wielomateriałowe należy odbierać zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.
2) odpady zielone i odpady wielkogabarytowe należy odbierać na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego.
4. Minimalna częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wynosi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
2) selektywnie zebrane odpady komunalnych typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne / metale / opakowania wielomateriałowe: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
3) odpady zielone:
a) w okresie od 15 marca do 30 listopada: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
b) w pozostałym okresie: na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego.
4) odpady wielkogabarytowe: na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy na jeden dzień roboczy przed terminem odbioru wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 wykaz nieruchomości, z których należy odebrać odpady. Wykaz ten będzie również zawierał ilość i rodzaj pojemników do odebrania z poszczególnych nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 4. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. W celach rozliczeniowych wymagane jest potwierdzenie wykonania odbioru odpadów przez właściciela nieruchomości lub uprawnioną osobę, z której odpady zostały odebrane (Formularz potwierdzenia określa Załącznik nr 6). Potwierdzenia Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
6. Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej ilości odpadów.
7. Zamawiający zastrzega zmniejszenie lub zwiększenie ilości nieruchomości, z których należy odbierać odpady komunalne.
8. Wszystkie pojemniki na odpady komunalne zapewnia Zamawiający.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojemników na poszczególne rodzaje odpadów, na poszczególnych nieruchomościach.
10. Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1530.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76187,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76187,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76187,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Produkcja Handel Usługi Ekomax Kotulak Jerzy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851011633

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76187,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.