eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żytno › Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwach Maluszyn i Mosty - etap IOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwach Maluszyn i Mosty – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYTNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Żytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 4

1.5.2.) Miejscowość: Żytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-532

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@zytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zytno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwach Maluszyn i Mosty – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16f82f75-a5e9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026122/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwach Maluszyn i Mosty - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16f82f75-a5e9-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww.
regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
3. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


6. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
8. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
9. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 8054537,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwach Maluszyn i Mosty – etap ”.
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 3 Zadań:
1) Zadanie 1 – realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” budowy oczyszczalni ścieków o wymaganej docelowej przepustowości Qśr.d. – 60m3/d, Qmax.d - 80 m3/d. Pierwszy etap obejmuje budowę kompletnej oczyszczalni przystosowanej do docelowej przepustowości wraz z częścią biologiczną Q– 30m3/d. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonać i przedłożyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcję rozwiązań technologicznych, budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków,
b) opracować KIP i uzyskać decyzję środowiskową,
c) opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych,
d) uzyskać decyzję celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania,
e) opracować mapy do celów projektowych,
f) wykonać opinię o warunkach gruntowo – wodnych,
g) opracować kompletną wymaganą obowiązującymi przepisami prawa dokumentację projektową i uzyskać wymagane opinie, zgody, uzgodnienia i pozwolenia wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę,
h) wybudować zaprojektowaną oczyszczalnię ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi,
i) uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie wybudowanej oczyszczalni ścieków.
2) Zadanie 2 – realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Wolności, ul. Rybackiej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Maluszyn gmina Żytno o szacunkowej długości 3,5 km. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonać i przedłożyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcję rozwiązań technologicznych, budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej,
b) opracować KIP i uzyskać decyzję środowiskową,
c) opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych,
d) uzyskać decyzję celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania,
e) opracować mapy do celów projektowych,
f) wykonać opinię o warunkach gruntowo – wodnych,
g) opracować kompletną wymaganą obowiązującymi przepisami prawa dokumentację projektową i uzyskać wymagane opinie, zgody, uzgodnienia i pozwolenia wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę,
h) wybudować zaprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowniami ścieków,
i) uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
3) Zadanie 3 – dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu na terenie Gminy Żytno w ilości 2325 sztuk
a) Wymagania dotyczące wodomierzy:
• Jednostrumieniowe sucho bieżne DN15 o przepływie Q3 min. 2,5m3/h, długości L=110mm (+/-5%), gwint zewnętrzny króćca ¾” przeznaczone do zimnej wody w ilości 20 sztuk,
• Jednostrumieniowe sucho bieżne DN20 o przepływie Q3 min. 4,0m3/h długości L=130mm (+/-5%), gwint zewnętrzny króćca 1” przeznaczone do zimnej wody w ilości 2300 sztuk,
• Jednostrumieniowe sucho bieżne DN25 o przepływie Q3 min. 5,0m3/h długości L=150mm (+/-5%), gwint zewnętrzny króćca 11/4” przeznaczone do zimnej wody w ilości 5 sztuk,
• wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
• korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
• zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154 lub równoważną,
• aktualny atest higieniczny PZH,
• maksymalna temperatura pracy T=50oC,
• maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar (1,6 MPa),
• zakres pomiarowy w poziomie R≥160, w pionie R≥100,
• wymagana klasa szczelności min. IP65 (2150 sztuk +/- 5%), min. IP68 (175 sztuk +/- 5%),
• zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
• możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
• możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
b) Wymagania dotyczące modułów radiowych:
• konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
• montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,
• częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
• transmisja danych: jednokierunkowa,
• nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
• wymagana klasa szczelności modułu min. IP65,
• zasilanie modułu - bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,
• funkcje modułu radiowego - podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, podanie informacji o alarmach, w tym o użyciu magnesu neodymowego, o demontażu modułu radiowego, o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu, o stanie baterii, o przepływie wstecznym,
• aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
• podanie informacji o przepływach wstecznych,
• możliwość zapamiętywania minimum 45 poprzednich dni/godzin,
• rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny),
• historia alarmów z 12 miesięcy.
c) funkcje programowalne modułu:
• aktualna data i godzina,
• aktualne wskazanie wodomierza,
• interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
• próg alarmu przepływu wstecznego,
• próg alarmu wycieku.
d) Wymagania dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:
• odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,
• możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,
• urządzenie do odczytu kompatybilne z systemem Android 4.4 lub wyższym,
• optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,
• jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych,
e) Wymagania dotyczące oprogramowania:
• dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB,
• oprogramowanie w języku polskim,
• możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,
• zapewnienie integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików,
• informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,
• możliwość kreowania wzoru eksportu plików,
• archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat,
Dodatkowo zestaw do odczytu powinien składać się ze smartphona o zwiększonej odporności na upadki z dostępem do internetu LTE (kartę SIM zapewnia Zamawiający) oraz powinien posiadać zapasowy komplet akumulatorów do urządzenia odczytującego wraz z ładowarką. Wymagana licencja na 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania aktualizacji w czasie jej trwania.
Wszystkie wodomierze i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny numer urządzenia przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na urządzeniach.
Zamawiający wymaga dostarczania kompletów wodomierz i modułów radiowych z konfiguracją dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu umowy, a przed pierwszą dostawą towaru.
f) Wymagania dotyczące montażu wodomierzy wraz z nakładką do zdalnego odczytu na przyłączach odbiorców usług wod-kan obsługiwanych przez gminę Żytno:
• demontaż starego wodomierza,
• montaż, w miejsce demontowanego, nowego wodomierza z nakładką do zdalnego odczytu oraz skonfigurowanie nakładki według wytycznych Zamawiającego,
• wymiana uszczelek,
• zaplombowanie wodomierza,
• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu,
• wypełnienie protokołu wymiany wodomierza.
Zamawiający informuje, iż w przypadku braku możliwości wymiany wodomierza na danej nieruchomości (zdarzenia losowe), Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ten wodomierz wraz z nakładką do zdalnego odczytu do magazynu Zamawiającego. Zamawiający szacuje, iż ilość dostarczanych zestawów na magazyn nie przekroczy 5% ilości wymienianych wodomierzy.
g) Wymagania dotyczące uruchomienia mobilnego systemu odczytu zdalnego:
• uruchomienie mobilnego systemu odczytu zdalnego,
• zapewnienie serwisu gwarancyjnego systemu,
• przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, wraz z wykonaniem próbnych odczytów.
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 oraz Zadania 2 został zawarty w Programie funkcjonalno – użytkowym (Rozdział V SWZ).
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy informacji dot. prac uzupełniających wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji Zadania 1 oraz Zadania 2 opisano w Rozdziale 3 SWZ.
3.2. Działając w oparciu o treść art. 310 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informacje dot. zatrudnienia pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia opisano w Rozdziale 3 SWZ (pkt. 3.3).
3.4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informacje dot. równoważności opisane zostały w Rozdziale 3 SWZ (pkt. 3.4).
3.5. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informacje dot. obowiązków, które dopełnić musi Wykonawca przed rozpoczęciem robót opisane zostały w Rozdziale 3 SWZ (pkt. 3.5).
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części opisane zostało w Rozdziale 19 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

38421100-3 - Wodomierze

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
6.1.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
6.1.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej zostanie spełniony jeżeli potwierdzi go co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wymaganej wysokości.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ.
6.1.4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże, iż:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej
1 inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości minimum 20 m3/dobę,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej
1 inwestycję polegającą na budowie odcinka o długości min. 2,0 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z min. 1 przepompownią,
c) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w postaci opracowania co najmniej jednego projektu branży konstrukcyjno – budowlanej budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości minimum 20 m3/dobę,
d) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w postaci opracowania co najmniej jednego projektu branży sanitarnej budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości minimum 20 m3/dobę,
e) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w postaci opracowania co najmniej jednego projektu branży elektrycznej budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości minimum 20 m3/dobę,
f) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w postaci opracowania co najmniej jednego projektu branży sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z min. 1 przepompownią,
g) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w postaci opracowania co najmniej jednego projektu branży elektrycznej budowy zasilania dla przepompowni ścieków,
a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane,
b) osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane,
c) osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika budowy lub kierownika robót danej branży pod warunkiem, że osoba ta posiada uprawnienia wymagane dla obu tych funkcji.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek dotyczący zdolności zawodowej może zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub
łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz
z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
Uwaga:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu pierwszym , wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy);
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu;
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
6) dowody równoważności, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
9.2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Częstochowskim Banku Spółdzielczym „Jura Bank” Oddział Żytno
Nr rachunku: 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004
z dopiskiem: Wadium – „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwach Maluszyn i Mosty – etap I”
9.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne zostaną uznane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Pozostałe informacje dot. wadium opisano w Rozdziale 9 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w projektowanych
postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dot. terminu realizacji zamówienia:
Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w rozdziale 3 SWZ w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na budowę dla Zadania 1 oraz Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w terminie do 12 miesięcy od zawarcia umowy.
Dot. podstaw wykluczenia:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835 ze zm.) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w pkt. 5.3. SWZ, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim nakłada Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.