eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK READAPTACYJNO-REHABILITACYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002004485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anielin 2

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227791043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: orr@orr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30628106-9018-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30628106-9018-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017312

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 146341,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego w transzach nie przekraczających 18 000 litrów. Łącznie Zamawiający na dzień 9 stycznia 2023 roku posiada środki finansowe na zakup 29 700 litrów oleju opałowego. W przypadku wzrostu ceny oleju opałowego Zamawiający dokona odpowiednio mniejszego zakupu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego w przypadku mniejszego zużycia wynikającego ze zmiany warunków pogodowych.
2. Zamawiający ma prawo dokonania zakupu 25 000 litrów oleju opałowego w prawie opcji. Zakup zostanie dokonany na takich samych warunkach i w takiej samej cenie jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
o wykorzystaniu prawa opcji nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie każdorazowo obsługa urządzeń służących do przepompowania oleju opałowego do zbiorników Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby pojazd dostarczający olej opałowy posiadał możliwość podpięcia pod zawór zewnętrzny spustu paliwa o średnicy 74 mm oraz był wyposażony w pompę.
5. Dostarczany olej opałowy winien spełniać wymagania określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024, tj.: wartość opałowa min. 42,6 [MJ/kg],- pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej max 0,3% [m/m], pozostałość po spopieleniu max 0,01 % [m/m], - zawartość siarki max 0,20 % [m/m], zawartość wody max 200 [Mg/kg], gęstość w temperaturze 15° C max 0,860 [g/ml].

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171841,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172134,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 171841,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621504924

7.3.3) Ulica: HENRYKA SIENKIEWICZA 7

7.3.4) Miejscowość: WYSZKÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171841,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.