eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łazy › "Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Łazy w ramach projektu Cyfrowa Gmina". Postępowanie 2.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Łazy w ramach projektu Cyfrowa Gmina”. Postępowanie 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 15

1.5.2.) Miejscowość: Łazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umlazy.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.umlazy.finn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Łazy w ramach projektu Cyfrowa Gmina”. Postępowanie 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb65cb18-81fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017874/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Łazy w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517224

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WID.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 429307,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zadania pn. „Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Łazy w ramach projektu Cyfrowa Gmina”. Postępowanie 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej n/w pozycje:
1) Projekt PROJEKT WYKONAWCZY Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta przy Traugutta 15 w Łazach opracowany przez PROJEKT-TECH Mirosław Ziółkowski ul. Armii Krajowej 5/7, 41-250 Czeladź.
2) Specyfikacja STWIORB Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta przy Traugutta 15 w Łazach opracowany przez PROJEKT-TECH Mirosław Ziółkowski ul. Armii Krajowej 5/7, 41-250 Czeladź
3) Przedmiary robót dla: etapu nr 1 i etapu nr 2 (pomocniczo)

3. Zakres robót:
W zakresie realizacji zadania jest wykonanie sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miasta Łazy.
W projekcie przewidziano okablowanie strukturalne dla budynku urzędu obejmujące: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro budynku. Zamówienie obejmuje również dostawę szaf oraz urządzeń aktywnych celem realizacji sieci lokalnej z podziałem na VLAN-y, zapewniającej dostęp do różnych usług teleinformatycznych dla pracowników i petentów instytucji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429885,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 678837,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 429885,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BESTEL Przemysław Senderowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8111701247

7.3.3) Ulica: Azalii 23

7.3.4) Miejscowość: Nowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 429885,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.