eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębia › ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIAOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastrzębia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 110

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębia

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-631

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3840505

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jastrzebia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d96d4bb-a620-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025235/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASTRZĘBIA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d96d4bb-a620-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ePUAP, email oraz https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty
elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako
załączniki. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje
się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości
e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz
osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska-Etap II" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność. 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO; 8) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jastrzębia, o następujących parametrach:
Długość: nie więcej niż 9175 mm
Szerokość: nie mniej niż 2295 mm
Wysokość (z klimatyzacją) : nie więcej niż 3200 mm
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 12000 kg
Pojemność bagażnika: ok. 4,8 m3
Zbiornik paliwa: ok. 195 l
Zbiornik Ad-Blue: ok. 26 l
Zwis przedni: nie więcej niż 1465 mm
Zwis tylny: nie więcej niż 2640 mm
Rozstaw osi: nie więcej niż 5070 mm
Wysokość wnętrza: maximum 1920 mm
Promień zawracania po śladzie kół: nie więcej niż 8,7 m
Opony bezdętkowe rozmiar 245/70 R 17,5
Nadwozie:
TYP Samonośna kabina pasażerska +rama autobusowa wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej, KTL – Lakierowanie zanurzeniowe KATAFOREZĄ klapy boczne aluminiowe przód, tył ze wzmocnionych tworzyw sztucznych FRP
DRZWI Przednie i tylne – jednoskrzydłowe, pneumatyczne, środkowe dla wózka – jednoskrzydłowe, manualne, wszystkie drzwi otwierane na zewnątrz.
Silnik:
Typ silnika: 4 cylindrowy , EURO 6E
Moc maksymalna: 151 Kw 2300 obr./min.
Moment maksymalny: 832 Nm 1200-4500 obr./min.
Ilość cylindrów: 4 w rzędzie
Umiejscowienie: za przednią osią, wzdłużnie, stojący
Skrzynia biegów:
Typ : manualna ze wspomaganiem pneumatycznym
Ilość przełożeń: 6 do przodu, 1 wsteczny
Dodatkowy zwalniacz sterowany dźwignią przy kierownicy i pedałem hamulca

Oś przednia:
Typ: belka żelazna
Oś tylna: Dana
Typ: most napędowy, przełożenie i=4,1
Zawieszenie:
Tylne: poduszki pneumatyczne +stabilizator
Przednie: resory paraboliczne komfortowe + stabilizator
Układ hamulcowy:
Typ: pneumatyczny, tarcze wszystkich kół
System bezpieczeństwa: ESC(ESP), EBS, ASR
Systemy wspomagające: AEBS, LDWS
Hamulec ręczny: pneumatyczny, działający na oś tylną
Układ kierowniczy:
Typ: hydrauliczny ze wspomaganiem
Układ elektryczny:
Akumulatory: 2 x 105 Ah (12V)
Alternator: 120A(24V)
Układ siedzeń: turystyczny
Ilość siedzeń pasażerskich: 39+1 pilot+1 kierowca
Rok produkcji: 2023 – NAVIGO IV Generacji
Dokument CoC – wyciąg ze świadectwa homologacji EU
Dokumenty potwierdzające spełnianie następujących norm:
ECE R107.08, ECE R66.03, ECE R118.03
Wyposażenie:
Elektroniczny ogranicznik prędkości maksymalne do 100 km/h
Instrukcja obsługi po polsku
Książka gwarancyjno-przeglądowa po polsku
Przełożenie mostu 3,73
Skrzynia biegów manualna
Układ foteli 39+1+1
Możliwość odłączenia automatycznego działania retardera od pedału hamulca
(klawiszem)
AEBS- zawansowany system hamowania awaryjnego (chyba już się gdzieś
powtarza)
LDWS – asystent pasa ruchu (chyba już się gdzieś powtarza)
Drzwi dodatkowo sterowane zdalnie z pilota zintegrowanego z kluczykiem
System zapobiegający przytrzaśnięciu pasażera przez drzwi
Tempomat elektroniczny sterowany dźwignią przy kierownicy
Korek wlewu paliwa po lewej stronie, zamykany na kluczyk
Ogrzewanie dodatkowe wodne 12 kW
Włącznik ogrzewania dodatkowego typu ON-OFF
Układ wentylacji i ogrzewania z osobną regulacją nawiewu dla kierowcy i pasażerów
Kanały ogrzewania wzdłuż obu ścian kabiny pasażerskiej
Całopojazdowa wzmocniona klimatyzacja dachowa 18kW
Nawiew zimnego powietrza nad kierowcą i nad pilotem po 4 dysze
Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicza
Główny wyłącznik prądu przy akumulatorach
Podwójne szyby boczne
Szyby boczne lekko przyciemnione lub zasłony
Szyba czołowa z paskiem przyciemniającym na górze
Szyba tylna lekko przyciemniona
Szyba boczna kierowcy podwójna , odsuwana w obie strony
Szyby drzwi pojedyncze
Ogrzewane i regulowane elektrycznie główne lusterka wsteczne z dodatkowymi zwierciadłami szerokokątnymi
Dwie szklane klapy w dachu służące także jako wyjście awaryjne, sterowane manualnie
Fotel kierowcy pneumatyczny, 3-punktowy pas bezpieczeństwa, wielokierunkowa regulacja
Fotele pasażerskie tapicerowane wysokie komfortowe z uchwytami w oparciach
Zagłówki ze skóry
Szyby drzwi pojedyncze
Obszycie krawędzi foteli
Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa foteli pasażerskich 2P
Podłokietniki składane foteli pasażerskich od strony przejścia
Oparcia foteli pasażerskich wysokie, tapicerowane
Fotele od strony przejścia rozsuwane na boki
Stoliki składane zabezpieczone przeciw włamaniom
Siateczki na prasę na tyle oparć
Oświetlenie podłogowe przejścia LED
Tapicerka foteli jednakowa dla foteli pasażerskich i fotela kierowcy
Indywidualne lampki do czytania
Ścianki działowe ze zintegrowanymi stolikami
Oświetlenie sufitowe LED ciągłe po obu stronach sufitu z dwustopniową mocą oświetlenia
Lampki kokpitu kierowcy LED włączane niezależnie
Dywaniki przejścia środkowego, w miejscu kierowcy oraz na schodkach
Dywaniki pod fotelami pasażerskimi
Półki bagażowe nad głowami pasażerów
Panele serwisowe pasażerów z indywidualnymi dyszami nawiewu klimatyzacji, z lampkami do czytania
DRL światła do jazdy dziennej LED
Tylne lampy przeciwmgłowe
Przednie lampy przeciwmgłowe
Nagłośnienie wnętrza (8 głośników w przestrzeni pasażerskiej, 2 głośniki u kierowcy)
Radioodtwarzacz DAB.SD/MP3/MP4/USB (1x1DIN)
Monitor LCD przedni zamontowany na stałe
Podwójne gniazdo ładowania typu USB u kierowcy
Tachograf cyfrowy SMART
Zasłonki okien bocznych i tylnego z tkaniny
Obicia półek pasażerskich z mikoweluru
Rolety przeciw słoneczne szyby przedniej
Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego
Zegar z termometrem nad szybą przednią
Gaśnice (1x6 kg +1 x 2kg)
Apteczka pierwszej pomocy
Młotki awaryjnego zbicia szyb
Osłony kół ze stali nierdzewnej polerowane (INOX)
System przeciwpożarowy w przedziale silnikowym
System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika
Wykładzina podłogowa przedziału pasażerskiego antypoślizgowa
Wykończenie półek bagażowych w szarej kolorystyce SILK GREY
Kamera cofania lub czujniki cofania
Tabliczki informacyjne i oznakowania w języku polskim
Lodówka w szafce obok drzwi II
Lakier nadwozia jednobarwny akrylowy – kolor pomarańczowy
Opony całoroczne
Wyświetlacz kolorowy z system diagnostycznym OBD
Tablica przednia i tylna z symbolem DZIECI – demontowalne
Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dla autobusu szkolnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert według algorytmów i wag opisanych w punkcie 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie autobusu szkolnego o wartości nie mniejszej niż 800000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych i 00/100)

b) w zakresie zdolności zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
c) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ),
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakresie zdolności technicznej,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, o którym
mowa w pkt 7.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 do SWZ. Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:- w pkt. 9.8.1 SWZ
składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku- w pkt. 9.8.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie e zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.