eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krobia › "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach"Ogłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku
Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROBIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Krobia

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 571 11 11

1.5.8.) Numer faksu: 65 571 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krobia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku
Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fb61702-9664-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030116/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUDLISZKACH ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ W PUDLISZKACH"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krobi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krobi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/krobia.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
Zam. a Wyk., w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krobia i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krobia. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krobia do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/krobia przesłanych przez Zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych ( dalej: “Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
https://platformazakupowa.pl/pn/krobia, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Https://platformazakupowa.pl/pn/krobia działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/krobia określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/krobia, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Janusza Niezbrzyckiego, z którym
można się kontaktować pod adresem e-mail: jniezbrzycki@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.: „Budowa
drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.271.1.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2649255,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BUDYNEK I (UL. SZKOLNA 20):

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku wraz z zmianą sposobu użytkowania części budynku na oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pudliszkach z klasami integracyjnymi przy ul. Szkolnej 20. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę stolarki, przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń celem adaptacji na oddział przedszkolny, modernizację dojścia do budynku, w tym schodów zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej.

BUDYNEK II (UL. SZKOLNA 1A):

1. Przedmiotem zadania jest termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a. Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, remont tarasu i schodów, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowa dojść do i wokół budynku, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O. i gaz, zakup, dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia, przebudowa technologii kotłowni.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

UZASADNIENIE:

Wolą Zamawiającego w tej kwestii jest brak podziału zamówienia na części
Argumenty przemawiające za brakiem podziału:
1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę realizacji robót. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter wykonawstwa jednobranżowego w tej samej lokalizacji . Ponadto ewentualny podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.
2. Podział na części i ewentualne skutki podziału, w tym kilku wykonawców i kilka umów, w przypadku zwłoki któregoś z nich, znacznie skomplikują rozliczenie otrzymanego dofinansowania (Polski Ład) oraz znacząco wpłyną na płynność finansową Gminy.
3. W przypadku podziału przez zamawiającego niniejszego postępowania przetargowego na części istnieje ryzyko, że któraś z części może zostać niezrealizowana, np. z uwagi na brak oferty, złożenie oferty której wartość przekracza wielkość środków jakie zamawiający przeznaczył na jej realizację, lub niespełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający minimalizuje koszty zamówienia jak i koszty własne. Należy podkreślić, iż większa liczba umów wiąże się ze zwiększoną liczbą spotkań roboczych z wykonawcami oraz z większą ilością procedur odbioru etapów, weryfikacją wykonanych robót, rozliczenia umów. Rolą zamawiającego jest m.in. koordynacja realizacji umowy, w tym dokonywanie odbiorów etapów. Procedura odbioru, związana jest z badaniem poprawnego wykonania przedmiotu umowy, w tym zgłoszeniem uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych protokołów. Przy oddziale mamy do czynienia ze zwiększonymi czynnościami księgowymi związanymi z wypłatą należnego wynagrodzenia, rozliczaniem umów, naliczaniem kar umownych, złożenie wniosku o refundację dopiero w chwili zakończenia prac obu wykonawców
5. Podzielenie zamówienia na części zwiększy liczbę protokołów odbioru etapów prac. Istnieje również duże ryzyko nie zgrania w czasie harmonogramów realizacji umów, przy założeniu obecnego składu osobowego zamawiającego i kosztów z tym związanych. Podział postępowania negatywnie wpłynie również na termin realizacji samego zamówienia i rozliczenie końcowe oraz refundację.
6. Podział zamówienia na części znacząco zwiększy koszty zamawiającego z uwagi na:
1) utratę efektu skali, przez co nie będzie możliwe zrealizowanie przez wykonawcę zakupów hurtowych i utratę zniżek u dostawców i producentów, w stosunku do pojedynczych zakupów; transportu towarów w jedno miejsce po jednych kosztach.

2) koniecznością pozyskania dwóch gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umów zamiast 1, których koszty zostaną przez wykonawców wkalkulowane w wartości ofert, a które zamawiający będzie zobligowany ponieść.

Wskazując powyższe zamawiający zaznacza, że jako podmiot publiczny zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest zobligowany do dbania o stan finansów publicznych poprzez unikanie zbędnych kosztów.
Opisane powyżej potencjalne koszty, narażają zamawiającego na zarzut niegospodarnego wydawania środków publicznych. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jednemu wykonawcy (wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie), który złoży ofertę obejmującą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie tożsamych prac w jednej lokalizacji za jednym transportem materiałów i zasobów ludzkich wykonawcy a także efektywnym wykorzystaniu zasobów zamawiającego.
Preambuła obowiązującej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, w motywie 78 dopuszcza ograniczenie podzielenia zamówienia na części w szczególności jeżeli uzasadnione to jest albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wnioskodawca zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym
w szczególności z przepisami PrZamPubl co nie oznacza, że zamawiający ma nie przestrzegać innych przepisów prawa w tym zakresie np. ustawy o finansach publicznych i przepisów w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe:
1. Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej.
2. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości brutto umowy.
3. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą kosztorysy powykonawcze
i protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzone przez Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- CENA znaczenie – 60 %

- DODATKOWY OKRES GWARANCJI JAKOŚCI znaczenie – 40 %

Kryterium „CENA” – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez wykonawcę, podana w „FORMULARZU OFERTOWYM”. Maksymalną liczbę punktów, tj. 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostali natomiast proporcjonalnie mniej. Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Ocena = ---------------------------------------------------------------------- x 60
Cena brutto oferty badanej

Kryterium „DODATKOWY OKRES GWARANCJI JAKOŚCI”:
Zamawiający otrzyma punkty za zadeklarowanie dodatkowej gwarancji jakości ponad podstawową.
Zamawiający ustala, iż Wykonawca będzie mógł zadeklarować następujące okresy dodatkowej gwarancji jakości: 0, 6, 12, 18, 24 miesiące.
Zamawiający ustala, iż wykonawca będzie mógł zadeklarować następujące okresy łącznej gwarancji jakości: 60, 66, 72, 78, 84 miesiące.

PRZY CZYM:
Zamawiający ustala okres PODSTAWOWEJ GWARANCJI JAKOŚCI 60 MIESIĄCY.
Zamawiający ustala MAKSYMALNY OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI JAKOŚCI 24 MIESIĄCE.
Jeśli wykonawca nie określi gwarancji jakości, przyjmuje się, że oferuje gwarancję jakości podstawową.
Jeśli wykonawca określi gwarancję jakości dodatkową jako dłuższą niż 24-miesięczną, przyjmuje się że oferuje gwarancję jakości 24 miesięczną.
Łączny okres gwarancji jakości nie może być dłuższy niż 84 miesiące (okres podstawowej gwarancji jakości + okres dodatkowej gwarancji jakości). Dłuższy okres gwarancji jakości traktuje się jak gwarancję jakości 84 miesięczną.

Zamawiający otrzyma punkty za zadeklarowanie dodatkowej gwarancji jakości ponad podstawową.
Zamawiający ustala, iż wykonawca będzie mógł zadeklarować następujące okresy dodatkowej gwarancji jakości: 0, 6, 12, 18, 24 miesiące.
Wykonawca otrzyma:
0 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 0 PKT
6 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 10 PKT
12 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 20 PKT
18 DODATKOWYCH MIESIĘCY – 30 PKT
24 DODATKOWE MIESIĄCE – 40 PKT
2. Liczby punktów w poszczególnych kryteriach („CENA”, „DODATKOWY OKRES GWARANCJI JAKOŚCI”) zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w swz i który uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału (art. 112 Pzp) dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości
2 000 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizowali co najmniej jedno zamówienie (jedną robotę budowlaną) polegające na budowie lub rozbudowie lub
przebudowie lub remoncie budynku ( za wyjątkiem obiektów przemysłowych wielkogabarytowych typu: hale stałe, hale
systemowe, hale przemysłowe, magazyny garaże i myjnie samochodowe) o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (brutto)
brutto.
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane terminowo, w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub
finansowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego, dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI
POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY) jako załącznik nr 4 – (nie należy
dołączać do oferty – składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej lub
zawodowej należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (nie należy dołączać do oferty – składa
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
6. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty na
zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.
UWAGA:
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE MAJĄ BYĆ AKTUALNE NA DZIEŃ ICH ZŁOŻENIA.
W PRAKTYCE UZUPEŁNIANE DOKUMENTY MOGĄ MIEĆ DATĘ PÓŹNIEJSZĄ ANIŻELI TERMIN DO SKŁADANIA OFERT, O
ILE Z TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW BĘDZIE WYNIKAĆ SPEŁNIENIE WARUNKÓW NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT.
JEŻELI ZACHODZĄ UZASADNIONE PODSTAWY DO UZNANIA, ŻE ZŁOŻONE UPRZEDNIO PODMIOTOWE ŚRODKI
DOWODOWE NIE SĄ JUŻ AKTUALNE, ZAMAWIAJĄCY MOŻE W KAŻDYM CZASIE WEZWAĆ WYKONAWCĘ LUB
WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH,
AKTUALNYCH NA DZIEŃ ICH ZŁOŻENIA (ART. 274 UST. 3 P.Z.P).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2
do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z Wykonawców,
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające,
które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 8
do SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby,
8) Kosztorysy ofertowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust.
2 Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4
do SWZ (art. 117 ust. 4 Pzp).
W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale XVI SWZ, wymagania te muszą być
spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi ich
spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie
należy złożyć dokumenty określone w rozdziale XVII SWZ.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale XVII SWZ składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art.125
ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 i 9) oraz w art. 454 i 455 ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikających z dokumentów potwierdzających te okoliczności,
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do treści tych przepisów lub wytycznych,
c) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych
(w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,
d) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunków lub ograniczeń,
e) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego - podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców,
f) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, zmiana zostanie wprowadzona stosownie do pisma Zamawiającego określającego te okoliczności,
g) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczególności: pojawienie się na rynku po dniu zawarcia umowy sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/krobia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.