eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pozna › Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023 - post瘼owanie nr 3Og這szenie z dnia 2023-02-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023 – post瘼owanie nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: OGR笈 ZOOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632100057

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaprala Wojtka 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pozna

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-063

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zoo.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023 – post瘼owanie nr 3

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e0fc455f-a610-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00082596

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczeg馧owe informacje dotycz帷e 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami zosta造 okre郵one w SWZ dost瘼nej pod adresem https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702 oraz na stronie platformy Asystent Post瘼owania (www.postepowania.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Warunki Zam闚ienia oraz inne dokumenty zam闚ienia bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia b璠 udost瘼niane pod nast瘼uj帷ym adresem strony internetowej
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702
Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto na platformie „Asystent post瘼owania” oraz zaakceptowa Regulamin korzystania ze wskazanej platformy.
Instrukcja za這瞠nia konta dla Wykonawcy i z這瞠nia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje si pod wskazanym w pkt 10.4. SWZ dost瘼nego pod adresem https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozosta貫 wymogi techniczne wskazane s w Regulaminie dost瘼nym pod adresem wskazanym w pkt. 10.4. SWZ dost瘼nej pod adresem https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702
Za dat przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na platformie „Asystent post瘼owania”.
Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych okre郵onych w rozporz康zeniu Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczeg鏊no軼i: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt
Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.
Wszelkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt鏎e wykonawca zastrze瞠 jako tajemnic przedsi瑿iorstwa, musz zosta z這穎ne w osobnym pliku.
Za陰czniki takowe nale篡 przekazywa wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za陰cznik stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”. Zalecamy tak瞠, aby wraz z plikami stanowi帷ymi jawn cz窷 skompresowa je do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogr鏚 Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Pozna, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym jest Pani Monika Danielak-Roma鎍zyk adres email: monika_danielak@um.poznan.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn..„ Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023 – post瘼owanie nr 3” prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania.
e) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z obowi您uj帷ymi przepisami oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego).Zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
g) Nie przys逝guje Pani/Panu:
1. w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogr鏚 Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Pozna, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym jest Pani Monika Danielak-Roma鎍zyk adres email: monika_danielak@um.poznan.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn..„ Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023 – post瘼owanie nr 3” prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania.
e) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.
f) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z obowi您uj帷ymi przepisami oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego).Zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
g) Nie przys逝guje Pani/Panu:
1. w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAT/271/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa:
W ramach przedmiotu zam闚ienia wykonawca zobowi您any jest dostarczy 2394 litr闚 benzyny bezo這wiowej zgodnej z poni窺z specyfikacj:
- jako嗆 zgodna z norm PN-C-96024 lub norm r闚nowa積,
- zakup paliwa w systemie bezgot闚kowym za pomoc kart bezgot闚kowych na stacjach paliw do pojazd闚, maszyn i urz康ze Ogrodu Zoologicznego,
- sprzeda paliwa b璠zie nast瘼owa sukcesywnie, zgodnie z potrzebami ZOO,
- sprzeda paliwa realizowana b璠zie na wszystkich stacjach na terenie Polski.
Szczeg馧owe warunki dostawy okre郵one zosta造 we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik do SWZ
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielko軼i zam闚ienia w zale積o軼i od potrzeb, o nie wi璚ej ni 30% warto軼i zam闚ienia. Z tego tytu逝 Wykonawcy nie przys逝guje wzgl璠em Zamawiaj帷ego jakiegokolwiek roszczenie maj徠kowe, w tym mo磧iwo嗆 dochodzenia od Zamawiaj帷ego odszkodowania tytu貫m utraconych korzy軼i.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna iinne 廝鏚豉 energii

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚.

Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie przez Wykonawc przedmiotowego warunku, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠: posiada dokument stwierdzaj帷y prawo do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obj皻ym zam闚ieniem publicznym tj. koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z p騧n. zm.).
Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 p.z.p., jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
c) za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
d) o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie kompetencji i uprawnie tj. dokument potwierdzaj帷y prawo do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obj皻ym zam闚ieniem publicznym tj. koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z p騧n. zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zosta造 okre郵one w dokumentacji zam闚ienia pod adresem https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zosta造 okre郵one w dokumentacji zam闚ienia pod adresem https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Grudzieniec 64, 60-100 Pozna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-15

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 ograniczenia liczby wykonawc闚, kt鏎ych zaprosi do negocjacji w nast瘼uj帷y spos鏏: Zamawiaj帷y skieruje zaproszenie do negocjacji do 3 wykonawc闚, kt鏎zy zaoferuj najni窺z cen, spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych ofert.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.