eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Santok › "Przebudowa Sali Wiejskiej w Jastrzębniku" - ETAP IOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082481 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
˜”Przebudowa Sali Wiejskiej w Jastrzębniku” – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Gmina Santok

1.3.) Oddział zamawiającego: ˜Gmina Santok - Urząd Gminy w Santoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 210966906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Gorzowska 59

1.5.2.) Miejscowość: ˜Santok

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜66-431

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: ˜+48 95 7287510

1.5.8.) Numer faksu: ˜+48 95 7287511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜urzad@santok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.santok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜”Przebudowa Sali Wiejskiej w Jastrzębniku” – ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-ffd759f5-bd18-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00002907/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa Sali Wiejskiej w Jastrzębniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

˜Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00063391/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜ZP.271.8.2021.BP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 293493,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy – Sali wiejskiej w Jastrzębniku, gmina Santok, na działce nr 284/1 i 284/2, obręb 15 Jastrzębnik, jednostka ewidencyjna 080106_2 Santok stanowiącą nieruchomość nr 36.2. Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy przebudowy Sali Wiejskiej w Jastrzębniku w zakresie wymiany pokrycia dachowego i zniszczonych elementów konstrukcji, a w szczególności wykonania następujących robót budowlanych: 1) Roboty rozbiórkowe,2) Wymianę belek stropowych,3) Wymianę stropu poddasza,4) Wymianę konstrukcji dachu,5) Wymianę pokrycia dachu,6) Naprawę murów kolankowych i sprawdzenie drożności przewodów kominowych,7) Wykonanie wyłazów strychowych,8) Wykonanie izolacji ścian kolankowych od wewnątrz. 3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, Projekcie umowy , Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze robót).4. Zamawiający dokonuje zmiany pokrycia dachu z papy na blachodachówkę. Kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiający na etapie realizacji robót. Powyższa zmiana pokrycia jest zgodna z pismem Lubuskiego Konserwatora Zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜Uzasadnienie faktyczne:Zamawiający – Gmina Santok, ogłosiła w dniu 25 maja 2021 roku (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00063391/01) ogłoszenie o zamówieniu na robotę budowlaną pn. „Przebudowa Sali Wiejskiej w Jastrzębniku” – Etap I. Termin składania ofert został określony na 10 czerwca 2021 roku. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył w budżecie kwotę w wysokości 360 996,70 złotych brutto. Wartość taka została podana w dniu składania ofert, tj. 10 czerwca 2021 roku, przed otwarciem ofert. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w wyznaczonym terminie składania ofert, wpłynęła jedna (1) oferta na kwotę brutto 737 647,35 złotych. Zamawiający-Gmina Santok nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 737647,35

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 737647,35

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.