eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082430 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
˜Zakup zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Rakowiecka 26/30

1.5.2.) Miejscowość: ˜Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜02-528

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜zamowienia@nfz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜https://nfz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜https://nfz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Zakup zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-691770d3-9c81-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00001193/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜BAG-SZP.261.1.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 451219,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup zestawów z komputerami przenośnymi na potrzeby pracowników Centrali i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 457250,04

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 604360,50

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 457250,04

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜MBA System sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜381138708

7.3.3) Ulica: ˜ul. Odlewnicza 7

7.3.4) Miejscowość: ˜Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: ˜03-231

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 457250,04

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜10 dni

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.