eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętoszów › Dostawę ubrań roboczych, obuwia roboczego i przedmiotów ochrony osobistej dla 43 Wojskowego Oddziału GospodarczegoOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082150 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
˜Dostawę ubrań roboczych, obuwia roboczego i przedmiotów ochrony osobistej dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 021509084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Saperska 2

1.5.2.) Miejscowość: ˜Świętoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜59-726

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜43wog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜https://43wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Dostawę ubrań roboczych, obuwia roboczego i przedmiotów ochrony osobistej dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-07727a84-cd07-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00009977/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Odzież branżowa, specjalna i robocza.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

˜https://43wog.wp.mil.pl/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜˜https://43wog.wp.mil.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywaniedokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątkówokreślonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środkikomunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznejzdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i730). 2.Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postacielektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf,.doc, .docx, .odt.. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)zeszczególnym wskazaniem na .pdf 3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust.1SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W celu ewentualnejkompresji danychZamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zip b) .7Z5. Wśródformatówpowszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers.pages.Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.6.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,którywynosi max10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoAppsłużącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.7. Ze względu na niskie ryzykonaruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miaręmożliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ichpodpisem kwalifikowanym PAdES. 8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyćzewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywaćłącznie z dokumentem podpisywanym.9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisównp.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacjiplików.10.Zawiadomienia,oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzezPlatformę,dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/43wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ˜˜Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywaniedokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątkówokreślonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środkikomunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznejzdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i730). 2.Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postacielektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf,.doc, .docx, .odt.. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)zeszczególnym wskazaniem na .pdf 3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust.1SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W celu ewentualnejkompresji danychZamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zip b) .7Z5. Wśródformatówpowszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers.pages.Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.6.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,którywynosi max10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoAppsłużącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.7. Ze względu na niskie ryzykonaruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miaręmożliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ichpodpisem kwalifikowanym PAdES. 8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyćzewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywaćłącznie z dokumentem podpisywanym.9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisównp.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacjiplików.10.Zawiadomienia,oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzezPlatformę,dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/43wog

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ˜27/20/PN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynów Zamawiającego ubiorów roboczych, obuwia roboczego i przedmiotów ochrony osobistej zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami technicznymi ujętymi w karcie wyrobu..

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:1) Gdy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie deklarowanym przez Zamawiającego w § 6 ust. 3 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający.;2) zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta Produktu określonego OPZ i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego Produktu Produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;3) zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw Produktów ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;4) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji Umowy. Zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy;5) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do odbioru dostarczonych przez Wykonawcę Produktów. Zmiana osób, zostanie dokonana w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do Umowy;6) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;7) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;8) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.9) Niezależnie od postanowień ust. 2, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych tj. art. 455.10) Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem zmian określonych w pkt 4 i 5 wymaga aneksu do Umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności bądź aneksu w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. 11) Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: ˜https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-06

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.