eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO KOTŁOWNI W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWYOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO KOTŁOWNI W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Praskiego Pułku Nr 33

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-075

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wesola.poczta@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO KOTŁOWNI W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6fcb9e5-a5fb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025438/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliwa gazowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 231543,84 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego
grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż określone w warunkach przyłączeniowych,
do punktu poboru gazu nr 8018590365500019216060 z przeznaczeniem do instalacji kotłowni gazowej c.o. stanowiącej własność Odbiorcy, w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy przy
ul. 1 Praskiego Pułku Nr 33 w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
oraz
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub Operatorem Systemu Połączonego (OSP), na świadczenie usług dystrybucji na obszarze miejsca dostarczania gazu ziemnego (aktualną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
oraz
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub Operatorem Systemu Połączonego (OSP), na świadczenie usług dystrybucji na obszarze miejsca dostarczania gazu ziemnego (aktualną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy kompleksowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w umowie i Ogólnych warunkach umowy Wykonawcy.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przypadkami określonymi poniżej.
3. Strony są obowiązane kontrolować ilość dostarczonego paliwa gazowego i wynikających stąd opłat
za jego dostawę w stosunku do ilości zaplanowanych, aby nie dopuścić do przekroczenia kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przed upływem terminu obowiązywania umowy.
4. W przypadku, gdy faktyczne wykonanie umowy, przed upływem końcowej daty, do której umowa została zawarta, będzie większe od zaplanowanego, każda ze Stron może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie aneksu, który podwyższy wynagrodzenie Wykonawcy, w oparciu
o zwiększone wykonanie w okresach minionych w oparciu o przepisy art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana pod warunkiem, że zmiana wysokości dostaw paliwa gazowego w dotychczasowym okresie obowiązywania umowy wynika
z przyczyn obiektywnych, na które Strony nie miały wpływu, w szczególności ze względu na warunki atmosferyczne, które miały wpływ na zwiększoną wysokość dostaw gazu do przewidzianych
w umowie,
6. Zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie przewidywanego planu dostaw paliwa gazowego do poszczególnych obiektów skorygowanego o faktyczne wykonanie
w porównywalnych okresach minionych i stawek Wykonawcy wynikających ze złożonej oferty, która stanowiła podstawę do zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem że wysokość zmiany nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia określonego w obowiązującej umowie w okresie, który będzie podlegał korekcie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia, przede wszystkim ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy,
o ile będą one powodowały konieczność dostosowania łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny możliwa jest jedynie w sytuacji określonej
w § 3 pkt.4 ust. 1-4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.