eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na nową stolarkę drewnianą, jednoramową (...) w pustostanach, lokalach i budynkach mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy (...)Ogłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie i wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na nową stolarkę drewnianą, jednoramową (...) w pustostanach, lokalach i budynkach mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na nową stolarkę drewnianą, jednoramową (...) w pustostanach, lokalach i budynkach mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba44a2ca-a5e4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026780/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane zespolone jednoramowe w budynkach i lokalach znajdujących się w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Pozostałe zawarte w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę w
języku polskim ściśle według postanowień SWZ.
11.2. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.odt, .xls, .xlsx, XAdES i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub Oświadczeń składanych
jako elektroniczna kopia dokumentu: .pdf, .jpg, .tiff, XAdES.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć
dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017, nr
2247).
4. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) do podpisywania ofert w systemie oraz plików dokumentów
załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2.
5. Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w systemie Marketplanet
OnePlace (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację
do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych. Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi
zobowiązania do złożenia oferty. Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wykonawca sporządza ofert,
którą należy opatrzyć i złożyć (wysłać) w systemie :
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- podpisem osobistym
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może
złożyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
Pozostałe zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1). Pozostałe zawarte w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ-PNK.UR.260.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.7.) Wartość umowy ramowej (bez VAT): 996900 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest podpisanie umowy ramowej ustalającej warunki dotyczące zamówień publicznych jakie mają zostać udzielone w okresie trwania ww. umowy ramowej na wykonanie i wymianę zużytej technicznie stolarki okiennej na nową stolarkę drewnianą, jednoramową tj. okna i drzwi balkonowe z szybą zespoloną (4-16-4) o współczynniku przenikania ciepła przez pakiet szybowy (Ug max = 1,0 W/m²K), w pustostanach, lokalach i budynkach mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Mokotów, ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy, gdzie istnieje konieczność wykonania wymiany.
Wymiary, kształt i podziały wewnętrzne okien oraz ich kolorystyka muszą być zgodne z istniejącą stolarką okienną.
Montowane okna jednoramowe rozwierne lub rozwierno-uchylne wykonane będą z drewna warstwowo klejonego z szybami zespolonymi 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K.
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania okien łukowych z dopłatą nie wyższą niż 40% do ceny okna (netto) podanej w ofercie danego Wykonawcy dotyczącej okna prostokątnego.
Powierzchnia okna łukowego będzie liczona jako szerokość mnożona przez wysokość do najwyższego punktu łuku.
INNE OKREŚLONE W SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45421120-1 - Instalowanie progów

45261310-0 - Kładzenie zaprawy

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 25. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOZLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH O KTÓRYCH MOWA W 214 UST. 1 PKT. 7 USTAWY.
Zakres ewentualnych zamówień podobnych może obejmować wymianę stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska” ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia może wynieść 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacjom.
Ich wartość została ujęta w pkt. 4.1.7.) -Wartość umowy ramowej (bez VAT)

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

cyt. z SWZ: "19. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
19.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4,
19.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
19.1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
19.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
19.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
w celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
19.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
19.1.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wstawieniu okien drewnianych lub wymianie stolarki okiennej na okna drewniane w lokalach mieszkalnych lub użytkowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
19.1.2.4.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. co najmniej 3 osobami do wykonania zamówienia z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320.z późn. zm.),
19.1.2.4.3. dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w branży budowlanej, w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej bez ograniczeń w przedmiocie zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w ww. zakresie budowlanym oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
19.1.3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien
wykazać, że:
19.1.3.1. posiada dla ofertowanej stolarki drewnianej tj. okien drewnianych
jednoramowych z szybą zespoloną 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących ww. stolarki drewnianej:
- krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r., poz.1213).
19.1.3.2. posiada dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących okuć okiennych:
- krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r., poz.1213).
19.1.3.3. Posiada dla oferowanych nawiewników higrosterowanych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników higrosterowanych:
- krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r., poz.1213).
19.1.3.4. Posiada dla oferowanych nawiewników ciśnieniowych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników ciśnieniowych:
- krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r., poz.1213).
19.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
19.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj. przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
19.3.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.2.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 19.1.2.3. SWZ.
19.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.2.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę budowlaną i „Wykonawca B” wykonał 1 robotę budowlaną.
19.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.5. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
19.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
19.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."
Inne określone w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: cyt. z SWZ: "20.1. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 20.1.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 19.1.2.4.1. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty(…) 20.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 19.1.2.4.2 SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania)(…) 20.1.3. oświadczenie dotyczące kierownika skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, o którym mowa w pkt. 19.1.2.4.3. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 20.1.4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.2.3. SWZ. 20.1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. (…) 20.1.6. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 20.1.7. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania. 20.1.8.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (…)” Inne określone w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: cyt. z SWZ: "20.1. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: 20.1.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 19.1.2.4.1. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty(…) 20.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 19.1.2.4.2 SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania)(…) 20.1.3. oświadczenie dotyczące kierownika skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, o którym mowa w pkt. 19.1.2.4.3. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 20.1.4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.2.3. SWZ. 20.1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. (…) 20.1.6. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 20.1.7. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania. 20.1.8.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (…)” Inne określone w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

cyt. z SWZ: "11.10.11. dla oferowanej stolarki drewnianej z pakietem szybowym 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub, deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1213) 11.10.12. dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących okuć okiennych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1213) 11.10.13. dla oferowanych nawiewników higrosterowanych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników higrosterowanych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1213) 11.10.14. dla oferowanych nawiewników ciśnieniowych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników ciśnieniowych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. (Dz. U. z 2021 poz. 1213). 11.10.15. Zgodnie z art. 107 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 11.10.12. – 11.10.14. wraz z ofertą." Inne określone w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

cyt. z SWZ: "11.10.11. dla oferowanej stolarki drewnianej z pakietem szybowym 4-16-4 Ug max 1.0W/m2K jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub, deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1213) 11.10.12. dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących okuć okiennych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1213) 11.10.13. dla oferowanych nawiewników higrosterowanych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników higrosterowanych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1213) 11.10.14. dla oferowanych nawiewników ciśnieniowych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników ciśnieniowych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, lub inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, w celu potwierdzenia, że wyrób został dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. (Dz. U. z 2021 poz. 1213). " Inne określone w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

cyt. z SWZ: "11.11. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
11.11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. ustawy.
11.11.2. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.
11.11.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
11.11.4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11.11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt. 19.3 SWZ"
Inne określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

cyt. z SWZ: "5.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie:
5.7.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia niniejszej umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
5.7.2. zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia.
5.8. Zmiana umowy ramowej będzie mogła nastąpić w terminie 30 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy ramowej;
2) zaistnienia, po zawarciu umowy ramowej, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy ramowej oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy ramowej, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, ograniczenia wynikające z wprowadzenia, obowiązywania stanu epidemii,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy ramowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy."
Inne określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 3

8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 2 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.